Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khīra:n.[Sk.kṣīra] 乳,牛乳.-paka,-pāna 喝乳吸奶者,子牛.-rukkha 乳樹,印度橡膠樹(刺其樹幹,則流白色乳狀液,乾後即成橡皮,為橡膠原料來源之一).-ôdakībhūta 變成如水乳的(水乳交融的),已和合的.
パーリ語辞典 水野弘元著
khīra:n.[Sk.kṣīra] 乳,牛乳.-paka,-pāna 乳をのむもの,子牛.-rukkha 乳樹,ゴムの木.-odakībhūta 水乳の如くなれる,和合せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khīra:n.[Sk.kṣīra] 乳,牛乳.-paka,-pāna 乳をのむもの,子牛.-rukkha 乳樹,ゴムの木.-odakībhūta 水乳の如くなれる,和合せる.-odana乳饭.-dāyika乳施者.-paṇṇin乳葉[樹].-vaṇṇa-sukka乳色精[液]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khīra,【中】 奶,乳。 ~aṇṇava,【陽】 奶白色的海洋。 ~paka,【形】 吸奶。 ~odana,【中】 乳飯。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khīra,(Sk.ksīra),【中】奶,(牛、羊等)乳(milk,milky fluid,milky juice)。khīraṇṇava,【陽】奶白色的海洋。khīrapaka,【形】吸奶。khīrodana,【中】乳飯。khīramukha,【中】沒面子。牛乳五味(pañca gorasā,Vin I.244):乳(khīra)、凝乳(dadhi)、酪乳(takka;buttermilk。‘凝乳’加1/4水攪拌而成)、生酥(navanīta奶油)、熟酥(sappi熟酥)。Pāci.IV,347(CS:p.464)︰Khīraṁ nāma gokhīraṁ vā ajikākhīraṁ vā mahiṁsakhīraṁ vā yesaṁ maṁsaṁ kappati tesaṁ khīraṁ.(乳︰牛乳、山羊乳、水牛乳,凡肉適宜者之乳。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khīra: khīra(na)
ခီရ(န)
[khi+īra.,ṭī.5vava.(kpīra-saṃ)]
[ခိ+ဤရ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝဝ။ (ကၸီရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khīra:[nt.] milk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khīra,(nt.) [Sk.kṣīra] milk,milky fluid,milky juice Vin.I,243; II,301; M.I,343 sq.=A.II,207=Pug.56; A.II,95 (in simile with dadhi,navanīta,sappi,sappi-maṇḍa)= D.I,201; DhA.I,98; enumd with dadhi,etc.,as one constituent of material food (kabaliṅkāro ähāro) at Dhs.646=740=875; -- J.IV,138 (mātu kh°); 140; Dh.71=Nett 161; Miln.41; PvA.198 (=sneha,milky juice); VvA.75; DhA.I,98 (nirudaka kh°,milk without water).--duddha-khīra one who has milked Sn.18.

--ôdaka (nt.) milk-water or milk & water lit.J.II,104,106; fig.in simile khīrodakībhūtā for a samaggā parisā “a congregation at harmony as milk and water blend” A.I,70; S.IV,225=M.I,207,398=A.III,67,104; --odana (nt.) milk-rice (boiled) Vv3324 (=VvA.147).--gandha the smell of milk J.VI,357.--ghaṭa a pot of milk Miln.48; --paka drinking milk; sucking (of a calf:vaccho mātari kh°) Dh.284 (v.l.khīra-pāna); DhA.III,424; --paṇṇin (m.) N.of a tree the leaves of which contain a milky sap,Calotropis gigantea M.I,429; --matta having had his fill of milk,happy (of a babe) S.I,108; --mūla the price of milk; money with which to buy milk DhA.IV,217; --sāmin master of the milk (+dhīrasāmin) Bdhd 62.(Page 237)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĪRA:[nt] sữa --aṇṇava [m] tòa nhà trắng --paka [a] vắt sữa --odana [nt] sữa gạo,nước cơm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khīra:sữa,sữa tươi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khīra:ခီရ (န)
[ခိ+ဤရ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝဝ။ (ကၸီရ-သံ)]
(၁) ႏို႔ရည္။ (၂) ႏို႔ရည္,တူေသာ အေစး။ (၃) ေရ။ (၄) ႏို႔။ (၄) ခီရပီဠက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khīra:ခီရ (န)
ႏို႔ရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,