Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khīla:m.[Sk.kīla,khīla] 標柱,柱,支柱.-ṭṭhāyi-ṭhita 像支柱似地穩固地立著的(馬).
パーリ語辞典 水野弘元著
khīla:m.[Sk.kīla,khīla] 標柱,柱,くい.-ṭṭhāyi-ṭhita くいのようにしっかりと立てる(馬).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khīla,【陽】 樁,柱。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khīla,(Sk.kīla & khīla),【陽】樁,柱(a stake,post,bolt,peg。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khīla: khīla(ti)
ခီလ(တိ)
[khīla+a]
[ခီလ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khīla,(m.),peg; a stake; a post.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khīla,[Sk.kīla & khīla] a stake,post,bolt,peg Vin.II,116 (khīlaṁ nikhanitvā digging in or erecting a post); S.III,150 (kh° vā thambha vā); IV,200 (daḷha° a strong post,Ep.of satī); Mhvs 29,49.-- ayo° an iron stake A.I,141; S.V,444; Nd2 304III; Sn.28 (nikhāta,erected); SnA 479.Cp.inda°.

--ṭṭhāyi-ṭhita standing like a post (of a stubborn horse) A.IV,192,194.(Page 237)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĪLA:[m] cái chốt,mộng,móc (áo),cây trụ,nống,cột
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khīla:ခီလ (တိ)
[ခီလ+အ]
(၁) သစ္ငုတ္၊ ပႏၷက္၊ ေျငာင့္၊ တံသင္း၊ တိုင္။ (၂) အမႈိက္။ (၃) (က) သစ္ငုတ္-ေျငာင့္-တံသင္း-ႏွင့္တူေသာ။ (ခ) အမႈိက္ႏွင့္တူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khīla:ခီလ (ပ)
တံသင္း။ ပႏၷက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,