Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khīṇa:a.[khīyati 的 pp.] 已(滅)盡的,已被滅的.-āsava 漏盡的,漏盡者 [阿羅漢].
パーリ語辞典 水野弘元著
khīṇa:a.[khīyati の pp.] 尽きたる,滅されたる.-āsava 漏尽の,漏尽者 [阿羅漢].
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khīṇa:a.[khīyati の pp.] 尽きたる,滅されたる.khīṇā jāti 生は已に尽きた.-āsava 漏尽の,漏尽者 [阿羅漢].-vāda私语
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khīṇa,(khīyati 的【過分】),已耗盡,已浪費。 ~tta,【中】 ~tā,【陰】 浪費的事實,用盡的事實。 ~maccha,【形】 沒有魚的。 ~bīja,【形】 沒有存在種子的人。 ~āsava,【形】 漏盡的。(p113)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khīṇa,(khīyati 的【過分】),已耗盡,已浪費(destroyed,exhausted,removed,wasted,gone)。khīṇatta,【中】khīṇatā,【陰】浪費的事實,用盡的事實。khīṇamaccha,【形】沒有魚的。khīṇabīja,【形】沒有存在種子的人。khīṇāsava,【形】漏盡的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khīṇa: khīṇa(ti)
ခီဏ(တိ)
[khī+ta.khī khaye,īṇādeso.rū.631.(kpīṇa-sī)]
[ခီ+တ။ ခီ ခေယ၊ ဤဏာေဒေသာ။ ႐ူ။၆၃၁။ (ကၸီဏ-သီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khīṇa:[pp.of khīyati] exhausted; wasted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khīṇa,[pp.of khīyati,Pass.to khayati] destroyed,exhausted,removed,wasted,gone; in cpds.°- often to be translated “without.” It is mostly applied to the destruction of the passions (āsavā) & demerit (kamma).Khīṇā jāti “destroyed is the possibility of rebirth,” in freq.occurring formula “kh.j.vusitaṁ brahmacariyaṁ kataṁ karaṇīyaṁ nâparaṁ itthattāya,” denoting the attainment of Arahantship.(See arahant II,formula A) Vin.I,35; D.I,84,177,203; M.II,39; Sn.p.16; Pug.61 etc.See expln at DA.I,225= SnA 138.-- khīṇaṁ mayhaṁ kammaṁ J.IV,3,similarly khīṇaṁ purāṇaṁ navaṁ natthi sambhavaṁ Sn.235 (khīṇa=samucchinna KhA 194); pāpakamme khīṇe PvA.105.āsavakhīṇa one whose cravings are destroyed Sn.370,cp.162.

--āsava (adj.) whose mind is free from the four mental obsessions,Ep.of an Arahant Vin.I,183; M.I,145; II,43; III,30; D.III,97,133,235; It.95; Sn.82,471,539,644; Dh.89,420; PvA.7 (=arahanto); cp.BSk kṣīṇāśrava Divy 542.-- The seven powers of a kh.° (khīṇāsava-balāni) discussed at D.III,283; Ps.I,35; ten powers at Ps.II,173,176; cp.Vism.144 (where a kh.walks through the air).--punabbhava one in whom the con‹-› ditions of another existence have been destroyed (=khīṇāsava) Sn.514,656; --bīja one who is without the seed (of renewed existence) (=prec.) Sn.235 (=ucchinna-bīja KhA 194); --maccha without fish (of a lake) Dh.155; --vyappatha without the way of (evil) speech (vyapp°=vācāya patho; expl.SnA 204 as na pharusavāco) Sn.158; --sota with the stream gone,i.e.without water,in macche appodake kh° Sn.777.(Page 237)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĪṆA:(pp của khīyati) phung phí,kiệt sức --tta [nt] --tā [f] câu chuyện,công việc đã dứt --maccha [a] không có cá --bīja [a] người không có giống của sự sinh tồn --āsava [a] bực a-la-hán,người đã dứt hết phiền não
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khīṇa:đã tận,đã tiêu tan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khīṇa:ခီဏ (တိ)
[ခီ+တ။ ခီ ခေယ၊ ဤဏာေဒေသာ။ ႐ူ။၆၃၁။ (ကၸီဏ-သီ)]
(၁) ကုန္ၿပီး-ကုန္ခန္းၿပီး-ေသာ။ (၂) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-တတ္ေသာ၊ ႐ႈတ္ခ်ထိပါးတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khīṇa:ခီဏ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ခိ+န)
ကုန္သည္။ ကုန္ခန္းသည္။
ခီဏာ ဇာတိ၊ ပဋိသေႏၶသည္ ကုန္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,