Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
khāyita:=khādita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khāyita,【形】 吃光,【中】 吃了些東西。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khāyita,【形】已吃,吃光。【中】吃了些東西。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khāyita: khāyita(na)
ခါယိတ(န)
[khe+ta.khāda+ta.nīti,dhā.191.khāditabboti khāyito,khāda bhakkhaṇe,to,dassa yo.kaṅkhā,mahāṭī,1.335.]
[ေခ+တ။ ခါဒ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၁။ခါဒိတေဗၺာတိ ခါယိေတာ၊ ခါဒ ဘကၡေဏ၊ ေတာ၊ ဒႆ ေယာ။ ကခၤါ၊ မဟာဋီ၊၁။၃၃၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khāyita:[adj.] eaten up.(nt.),something eaten.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khāyita,see khādita; cp.avakkhāyika.(Page 236)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĀYITA:[a] ăn hết [nt] ăn vài món
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
khāyita:nhai ăn,sự nhai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khāyita:ခါယိတ (န)
[ေခ+တ။ ခါဒ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၁။ခါဒိတေဗၺာတိ ခါယိေတာ၊ ခါဒ ဘကၡေဏ၊ ေတာ၊ ဒႆ ေယာ။ ကခၤါ၊ မဟာဋီ၊၁။၃၃၅။]
(၁) ခဲ-စား-ျခင္း။ (တိ) (၂) ခဲ-စား-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāyita:ခါယိတ (န)
ခဲျခင္း။ ခဲအပ္ေသာ အစာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāyita:ခါယိတ (တိ)
ခဲအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,