Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khāyati:[Sk.khyāyate khyā] 可以這麼想,可以(這麼)認為,好像是,似乎是,看起來(像是~的樣子) [e.g.看起來像是要掉落的樣子].aor.khāyiṃsu; ppr.khāyamāna.
パーリ語辞典 水野弘元著
khāyati:[Sk.khyāyate khyā] 思える,見える.aor.khāyiṃsu; ppr.khāyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khāyati,(khā + ya),似乎是,看來好象。 khāyi,【過】。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khāyati,(khā+ya;pass.=Sk.khyāyate,khyā),似乎是,看來好像,只是,僅僅(to seem to be,to appear like (viya) J.I,279)。khāyi,【過】。aor.khāyiṁsu; ppr.med.khāyamāna.Cp.pakkhāyati.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khāyati: khāyati(kri)
ခါယတိ(ႀကိ)
[khe+a+ti.khe khādanasattāsu.khāyati.nīti,dhā.19.kheç jeç seç khaye.nīti,dhā.2va9.]
[ေခ+အ+တိ။ ေခ ခါဒနသတၱာသု။ ခါယတိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉။ ေခ,ေဇ,ေသ,ခေယ။ နီတိ၊ဓာ။၂ဝ၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khāyati:[khā + ya] seems to be; appears like.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khāyati,[pass.=Sk.khyāyate,khyā] to seem to be,to appear like (viya) J.I,279; aor.khāyiṁsu J.I,61; ppr.med.khāyamāna J.IV,140; PvA.251.Cp.pakkhāyati.(Page 236)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khāyati:To be known,to be seen,to appear
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĀYATI:(khā+ya) hình như,giống như [aor] khāyi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khāyati:ခါယတိ (ႀကိ)
[ေခ+အ+တိ။ ေခ ခါဒနသတၱာသု။ ခါယတိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉။ ေခ,ေဇ,ေသ,ခေယ။ နီတိ၊ဓာ။၂ဝ၉။]
(၁) ခဲ-စား-၏။ (၂) ထင္၏။ (၃) ကုန္ခန္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāyati:ခါယတိ (ကမၼ) (√ခါ+ယ)
ထင္၏။ ထင္ျမင္ရ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,