Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khāta,(khaṇati 的【過分】),已挖。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khāta,(khaṇati 的【過分】),已挖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khāta: khāta(na)
ခါတ(န)
[khanu+ta]
[ခႏု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khāta,(pp.of khaṇati),dug.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khāta,(adj.) [Sk.khāta; pp.of khan] dug DA.I,274 (=ukkiṇṇa),a° not dug Miln.351 (°taḷāka).Cp.atikhāta J.II,296.(Page 236)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĀTA:(pp của kha ṇati) đã đào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khāta:ခါတ (န)
[ခႏု+တ]
(၁) ေရကန္၊ ေလးေထာင့္ကန္။ (တိ) (၂) တူးအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāta:ခါတ (န)
ေလးေထာင့္ကန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāta:ခါတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ခန္+တ)
တူးအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,