Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khāra:m.[Sk.kṣāra] 鹼(alkali),苛性鹼(鹼金屬的水酸化物),鉀(Kalium),苛性鉀(水酸化鉀),灰汁(lye,灰水,洗濯用鹼水).-ūdaka 鹼水.
パーリ語辞典 水野弘元著
khāra:m.[Sk.kṣāra] アルカリ,苛,加里,灰汁.-ūdaka アルカリ水.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
khāra:m.[Sk.kṣāra] 碱,碳酸钾.アルカリ,苛,加里,灰汁.-ūdaka アルカリ水.-lavaṇaアルカリと盐
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khāra,【陽】 堿的物質,碳酸鉀,苛性鉀。 khāraka,【形】 1.堿性。 2.【陽】鮮芽。 khārika,【形】 堿性。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khāra,(Sk.ksāra,pungent,saline,sharp to ksā,ksāyati to burn),【陽】鹹的物質,碳酸鉀,苛性鉀(any alkaline substance,potash,lye)。khāraka,【形】1.鹹性。2.【陽】鮮芽。khārika,【形】鹹性(alkaline)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khāra: khāra(thī,pu)
ခါရ(ထီ၊ပု)
[khāda+a.khādatīti khārā,dassaro.ṭī.182.khāra+a.khāratīti khāro.sālinī,yo.143.]
[ခါဒ+အ။ ခါဒတီတိ ခါရာ၊ ဒႆေရာ။ ဓာန္ဋီ။၁၈၂။ ခါရ+အ။ ခါရတီတိ ခါေရာ။ သာလိနီ၊ေယာ။၁၄၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khāra,(m.),alkaline substance; potash.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khāra,[Sk.kṣāra,pungent,saline,sharp to ksā,kṣāyati to burn,cp.Gr.chrόs,dry; Lat.serenus,dry,clear,seresco to dry] any alkaline substance,potash,lye.In combn with ūsa (salt earth) at S.III,131 (-gandha); A.I,209.-- Used as a caustic Pv III,102; Sdhp.281.See also chārikā.

--âpatacchika a means of torturing,in enumn of var.tortures (under vividha-kamma-kāranā kārenti) M.I,87= A.I,48=II.122=Nd2 604; J.VI,17 (v.l.°ṭicch°; C.has āpatacchika,v.l.paṭicchaka); Vism.500; Miln.197.Both A & Nd have v.l.kharāpaṭicchaka; --ôdaka an alkaline solution Vism.264,420; DhA.I,189; PvA.213; cp.khārodikā nadī (in Niraya) Sdhp.194.(Page 236)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĀRA:[m] chất pô-tát màu trắng dễ tan trong nước --ka [a] chất kiềm [m] chồi,mầm non --rika [a] chất kiềm (loại kim thuộc dễ hóa hợp với khinh khí và dưỡng khí (métaux alcalins)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khāra:ခါရ (ထီ၊ပု)
[ခါဒ+အ။ ခါဒတီတိ ခါရာ၊ ဒႆေရာ။ ဓာန္ဋီ။၁၈၂။ ခါရ+အ။ ခါရတီတိ ခါေရာ။ သာလိနီ၊ေယာ။၁၄၃။]
(၁) (က) ဆပ္ျပာ။ (ခ) ဆပ္ျပာရည္၊ ျပာရည္။ (၂) ျပာ။ (၃) ေၾကးနီရည္။ (၄) ဆားငန္ေရ။ (တိ) (၅) ငန္ေသာ၊ ခါးေသာ၊ ခါးငန္ေသာ အရသာရွိေသာ။ (၆) ၾကမ္းေသာ၊ ျပင္းေသာ။ ခါရၪၨန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāra:ခါရ (တိ)
ငန္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khāra:ခါရ (ပ)
ျပာ။ ေျမငန္။ ဖန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,