Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khārī:,khāri f.khārī(a certain measure of capacity,cf.khārika),一石 [計量器的單位].-bhaṇḍa,-bhāra 一石的荷物,荷擔.-kāja,-vidha,-vividha 擔著khārī的荷物的扁擔,天秤棒(扁擔,荷擔棒).
パーリ語辞典 水野弘元著
khārī:,khāri f.カーリー,一石 [桝目の単位] -bhaṇḍa,-bhāra 一石の荷物,担荷 -kāja,-vidha,-vividha カーリの荷を担ぐ棒,天秤棒.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khārī,【陰】佉梨(古印度計重量單位大約 16 格令〔= 1.0368 克 或 16/7000 磅〕,秤盤)。khārikāja,khārividha,【陽】【中】秤盤和秤錘。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khārī: khārī(thī)
ခါရီ(ထီ)
[khāra+ṇa+ī.catumānikaṃ catassannaṃ mānikānaṃ samūho catumānikaṃ khārī nāma,khara vināse,ṇo,nadādi.,ṭī.483.]
[ခါရ+ဏ+ဤ။ စတုမာနိကံ စတႆႏၷံ မာနိကာနံ သမူေဟာ စတုမာနိကံ ခါရီ နာမ၊ ခရ ဝိနာေသ၊ ေဏာ၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၃။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khārī,(f.) [and khāri-] a certain measure of capacity (esp.of grain,see below khārika).It is used of the eight requisites of an ascetic,and often in conn.with his yoke (kāja):“a khārī-load.”

--kāja Vin.I,33 (cp.Vin Texts I.132); J.V,204.--bhaṇḍa DhA.III,243 (:kahaṁ te kh-bh° ko pabbajita parikkhāro); --bhāra a shoulder-yoke S.I,169; J.III,83; --vidha=°kāja S.I,78=Ud.65; D.I,101.At Ud.and D passages it is read vividha,but DA.I,269 makes it clear:khārī ti araṇi-kamaṇḍalu-sūcâdayo tāpasa-parikkhārā; vidho ti kāco,tasmā khāribharitaṁ kācam ādāyā ti attho.As Kern (Toev.s.v.) points out,°vidha is a distortion of vivadha,which is synonymous with kāja.(Page 236)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khārī:A measure of grain containing about three bushels
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khārī:ခါရီ (ထီ)
[ခါရ+ဏ+ဤ။ စတုမာနိကံ စတႆႏၷံ မာနိကာနံ သမူေဟာ စတုမာနိကံ ခါရီ နာမ၊ ခရ ဝိနာေသ၊ ေဏာ၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၃။]
(၁) တို႔။ (၂) (က) ရေသ့ပရိကၡရာ။ (ခ) (ရေသ့တို႔၏) အိုးခြက္။ (၃) ထမ္းပိုး။ ခါရိဘာဇ,ခါရိဘာဇမိႆ-လည္းၾကည့္။ ခါရိဝိဝိဓ-(ခ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khārī:ခါရီ (ဣ)
တို႔။ ေလးတင္း။ တစ္ဆယ့့္ေျခာက္ေဒါဏ။ တစ္တို႔ဝင္ေသာ ေတာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,