Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khādita:a.[khādati 的 pp.= khāyita] 所食的,已被食的.
パーリ語辞典 水野弘元著
khādita:a.[khādati の pp.=khāyita] 所食の,食べられたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khādita,(khādati 的【過分】),已吃,已咬,已吃完。 ~tta,【中】 被吃的事實。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khādita,(khādati 的【過分】),已吃,已咬,已吃完(eaten,or having eaten,eaten up,consumed;a twin form of khādita is khāyita)。khāditatta,【中】被吃的事實。khāditaṭṭhāna,餐廳,吃的地方(the eating place,place of feeding)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khādita: khādita(ti)
ခါဒိတ(တိ)
[khāda+ta]
[ခါဒ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khādita:[pp.of khādati] eaten; bitten; consumed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khādita,(adj.) [pp.med.& pass.of khādati] eaten,or having eaten,eaten up,consumed J.I,223; II,154; PvA.5.-- A twin form of khādita is khāyita,formed prob.on analogy of sāyita,with which freq.combined (cp.,however,Trenckner P.M.57),e.g.Pug.59; Vism.258; PvA.25.Used as the poetical form Pv.I,1211 (expl.PvA.158=khādita).-- Der.khāditatta (nt.) the fact of being eaten J.I,176.

-- ṭṭhāna the eating place,place of feeding J.V,447.(Page 236)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĀDITA:(pp của khādati) ăn,đã cắn,đã tiêu thụ --tatta [nt] công việc đang ăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khādita:ခါဒိတ (တိ)
[ခါဒ+တ]
(၁) ခဲ-စား-အပ္ေသာ။ (၂) ခဲ-စား-တတ္ေသာ။ ခါဒိတမူသိက-ၾကည့္။ (၃) ခဲ-စား-ရာ။ ခါဒိတသမယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khādita:ခါဒိတ (န)
စားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khādita:ခါဒိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ခါဒ္+ကၱ)
စားအပ္သည္။ ခဲအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,