Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
khādati:[〃 khād] 食,吃,食堅硬之物.opt.khādeyya; imper.khāda;aor.khādiṃsu; inf.khādituṃ,khāditāye;ger.khāditvā,khādiya; grd.khāditabba,khādaniya; pp.khādita; pass.ppr.khādiyamāna,khajjamāna; caus.khādāpeti 使食.
パーリ語辞典 水野弘元著
khādati:[〃 khād] 食ベる,堅いものを食べる.opt.khādeyya; imper.khāda;aor.khādiṃsu; inf.khādituṃ,khāditāye;ger.khāditvā,khādiya; grd.khāditabba,khādaniya; pp.khādita; pass.ppr.khādiyamāna,khajjamāna; caus.khādāpeti 食べさせる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Khādati,(khād + a),吃,咀嚼,咬,咬牙切齒。 khādi,【過】。 khādanta,khādamāna,【現分】。(p112)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Khādati,(khād+a),吃,咀嚼,咬,咬牙切齒(to chew,bite,eat,devour,to destroy)。khādi,【過】。khādanta,khādamāna,【現分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
khādati: khādati(kri)
ခါဒတိ(ႀကိ)
[khāda+a+ti.khāda bhakkhaṇe.khādati.nīti,dhā.83.]
[ခါဒ+အ+တိ။ ခါဒ ဘကၡေဏ။ ခါဒတိ။ နီတိ၊ဓာ။၈၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
khādati:[khād + a] eats; chews; bites; gnash.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Khādati,[Dhtp 155 “khāda bhakkhane”; cp.Sk.khādati,cp.Gr.knw/dwn the barbed hook of a javelin,i.e.“the biter”; Lith.kándu to bite] to chew,bite,eat,devour (=Ger.fressen); to destroy.-- Pres.Dh.240; J.I,152 (sassāni); III,26; Pv.I,63 (puttāni,of a Petī); I,94.-- kaṭṭhaṁ kh° to use a toothpick J.I,80,282,‹-› dante kh° to gnash the teeth J.I,161.-- santakaṁ kh° to consume one’s property DhsA.135.-- of beasts,e.g.Sn.201,675.-- Pot.khādeyya J.III,26.-- Imper.khāda J.I,150 (maṁsaṁ); II,128 (khādaniyaṁ); VI,367.(pūvaṁ); PvA.39,78.-- Part.pres.khādanto J.I,61; III,276.-- Fut.khādissati J.I,221; II,129.-- Aor.khādiṁsu PvA.20.-- Pass.ppr.khādiyamāna (cp.khajjati) PvA.69 (taṇhāya) (expl.of khajjamāna).‹-› Inf.khādituṁ J.I,222; II,153; DhA.IV,226.-- Ger.khāditvā J.I,266,278 (phalāni); PvA.5,32 (devour); poetical khādiyā J.V,464 (=khāditvā).-- Grd.khāditabba J.III,52,and khādaniya (q .v.).-- pp.khādita (q.v.).Cp.pali°.(Page 236)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
khādati:To eat,to chew,to gnaw.To corrode,to rust
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KHĀDATI:(khad+a) ăn,nhai,cắn,gậm [aor] khādi [prp] khādanta,khādamāna --na [nt] hành động đang ăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
khādati:ခါဒတိ (ႀကိ)
[ခါဒ+အ+တိ။ ခါဒ ဘကၡေဏ။ ခါဒတိ။ နီတိ၊ဓာ။၈၃။]
(၁) ခဲ-စား-၏။ (၂) ဖ်က္ဆီး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
khādati:ခါဒတိ (√ခါဒ္)
စား၏။ ခဲ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,