Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
keyūra:n.= kāyūra 腕環,手鐲.
パーリ語辞典 水野弘元著
keyūra:n.=kāyūra腕環,うでわ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Keyūra,【中】 戴在上臂的手鐲。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Keyūra,【中】戴在上臂的手鐲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
keyūra: keyūra(pu,na)
ေကယူရ(ပု၊န)
[ke+ura.ka+yā+uīra.ke sadde,uro,yāgamo.,ṭī.287.ke bāhu sirasi yāti.thoma.]
[ေက+ဥရ။ က+ယာ+ဦရ။ ေက သေဒၵ၊ ဥေရာ၊ ယာဂေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၈၇။ ေက ဗာဟု သိရသိ ယာတိ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
keyūra:[nt.] a bracelet for the upper arm.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Keyūra,(nt.) a bracelet,bangle DhA.II,220 (v.l.kāyura).(Page 226)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KEYŪRA:[nt] chiếc vòng đeo trên cánh tay
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
keyūra:ေကယူရ (ပု၊န)
[ေက+ဥရ။ က+ယာ+ဦရ။ ေက သေဒၵ၊ ဥေရာ၊ ယာဂေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၈၇။ ေက ဗာဟု သိရသိ ယာတိ။ ေထာမ။]
လက္ၾကပ္၊ လက္ေမာင္းဝတ္ တန္းဆာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
keyūra:ေကယူရ (န)
လက္ၾကပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,