Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kevala:a.[〃] 獨一的,唯一的(only),單獨的(alone),獨存的(獨自生存,live by oneself,live in celibacy),全部的(whole),完全的(complete).acc.kevalaṃ adv.獨自,只有,只是(just),(數量程度上)僅,只,唯.-kappa 全劫(整個劫,a whole kappa),全時.-kappaṃ adv.全面地.
パーリ語辞典 水野弘元著
kevala:a.[〃] 独一の,独存の,全部の,完全の.acc.kevalaṃ adv.独り,ただ.-kappa全劫,全時.-kappaṃ adv.全面に.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kevala:a.[〃] 独一の,独存の,全部の,完全の.acc.kevalaṃ adv.独り,ただ.-kappa全劫,全時.-kappaṃ adv.全面に.-bodhi一切智,一切觉
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kevala,【形】 孤單的,未混雜他物的,全部的,整個的。~kappa,【形】 幾乎全部。~paripuṇṇa,【形】 完成在它的全部。kevalaŋ,【副】 僅僅,只不過。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kevala,【形】孤單的,未混雜他物的,全部的,整個的。kevalakappa,【形】幾乎全部。kevalaparipuṇṇa,【形】完成在它的全部。kevalaṁ,【副】僅僅(臺語:幹雕kan ta,或訛音為kan na),只不過。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
kevala: 單獨的、全部、完全
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kevala: kevala(na)
ေကဝလ(န)
[keva+ala.,7.182.ka+vala+a.thoma.]
[ေကဝ+အလ။ ေမာဂ္၊၇။၁၈၂။ က+ဝလ+အ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kevala:[adj.] lonely; unmixed; whole; entire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kevala,(adj.-adv.) [cp.Lat.caelebs=*caivilo-b° to live by oneself,i.e.to live in celibacy,perhaps also,Goth.hails,Ohg.heil,E.whole] expression of the concept of unity and totality:only,alone; whole,complete; adv.altogether or only -- 1.°ṁ (adv.) (a) only=just:k.tvaṁ amhākaṁ vacanaṁ karohi “do all we tell you” PvA.4; -- only=but,with this difference:VvA.203,249; -- k....vippalapati he only talks PvA.93; ‹-› and yet:“sakkā nu kiñci adatvā k.sagge nibbattituṁ? “ is it possible not to give anything,and yet go to heaven? kevalaṁ mano-pasāda-mattena only by purity of mind DhA.I,33; kevalaṁ vacchake balava-piyacittatāya simply by the strong love towards the babycalf Vism.313; (b) alone:k.araññaṁ gamissāmi VvA.260; -- exclusive Miln.247.-- na k....atha kho not only ...but also VvA.227.-- 2.whole,entire Sn.p.108; Cp.I.1019; Pv.II,63 (=sakala PvA.95); Vism.528 (=asammissa,sakala); Pv.II,63 (=sakala PvA.95).‹-› k.›akevala entire›deficient M.I,326.°ṁ entirely,thoroughly,all round:k° obhāsenti VvA.282.

--kappa a whole kappa Sn.pp.18,45,125; KhA 115; VvA.124,255.--paripuṇṇa fulfilled in its entirety (sakala DA.I,177) of the Doctrine; expld also at Nett 10.(Page 226)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KEVALA:[a] hiu quạnh,không lẫn lộn,trọn vẹn,nguyên vẹn --kappa [a] hầu như trọn vẹn --paripuṇṇa [a] đầy đủ trọn vẹn --laṃ [ad] chỉ có
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kevala:toàn bộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kevala:ေကဝလ (န)
[ေကဝ+အလ။ ေမာဂ္၊၇။၁၈၂။ က+ဝလ+အ။ ေထာမ။]
(၁) (အလုံးစုံေသာသခၤတတို႔မွ ကင္းဆိတ္ရာ) နိဗၺာန္။ (တိ) (၂) မ်ားစြာေသာ။ (၃) မေရာေႏွာေသာ၊ သက္သက္ေသာ။ (၄) မယွဉ္ေသာ၊ ကင္းဆိတ္ေသာ။ (၅) ျမဲျမံေသာ။ (၆) မပိုလြန္ေသာ။ (၇) အလုံးစုံေသာ၊ အႂကြင္းအက်န္ မရွိေသာ။ ေကဝလီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kevala:ေကဝလ (တိ)
အလံုးစံုေသာ။ အႂကြင္းမရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,