Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Kevaṭṭa:m.[sk.kevarta,kaivarta]渔夫,渔師.-putta渔夫の子
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kevaṭṭa,【陽】 漁夫。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kevaṭṭa,【陽】漁夫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kevaṭṭa: kevaṭṭa(pu)
ေကဝ႗(ပု)
[kīvaṭṭa+ṇa.ka+vatu+ta.ka+vaṭṭa+a.kaṃ jalaṃ,tassa ī lakkhī,tāya vaṭṭo vaṭṭanaṃ assatthīti kevaṭṭo.kevattopi,ṇo.,ṭī.67va.keudake vattanato gahaṇatthaṃ pavattanato kevaṭṭo.nīti,pada.313.ke udakevaṭṭati paricaratīti kevaṭṭo,macchabandho.sī,ṭī,,1.47va.]
[ကီဝ႗+ဏ။ က+ဝတု+တ။ က+ဝ႗+အ။ ကံ ဇလံ၊ တႆ ဤ လကၡီ၊ တာယ ဝေ႗ာ ဝ႗နံ အႆတၳီတိ ေကဝေ႗ာ။ ေကဝေတၱာပိ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၇ဝ။ ေကဥဒေက ဝတၱနေတာ ဂဟဏတၳံ ပဝတၱနေတာ ေကဝေ႗ာ။ နီတိ၊ပဒ။၃၁၃။ ေက ဥဒေကဝ႗တိ ပရိစရတီတိ ေကဝေ႗ာ၊ မစၧဗေႏၶာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၇ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kevaṭṭa:[m.] a fisherman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kevaṭṭa,[on ke- see kedāra] fisherman D.I,45 (in simile of dakkho k°) A.III,31=342,cp.IV.91; Ud.24 sq.; J.I,210; DhA.II,132; IV,41; PvA.178 (°gāma,in which to be reborn,is punishment,fishermen being considered outcast); cp.J.VI,399 N.of a brahmin minister,also D.I,411 N.of Kevaḍḍha (?).

--dvāra N.of one of the gates of Benares,and a village near by Vv 197; VvA.97.(Page 226)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KEVAṬṬA:[m] người chài lưới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kevaṭṭa:ေကဝ႗(ပု)
[ကီဝ႗+ဏ။ က+ဝတု+တ။ က+ဝ႗+အ။ ကံ ဇလံ၊ တႆ ဤ လကၡီ၊ တာယ ဝေ႗ာ ဝ႗နံ အႆတၳီတိ ေကဝေ႗ာ။ ေကဝေတၱာပိ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၇ဝ။ ေကဥဒေက ဝတၱနေတာ ဂဟဏတၳံ ပဝတၱနေတာ ေကဝေ႗ာ။ နီတိ၊ပဒ။၃၁၃။ ေက ဥဒေကဝ႗တိ ပရိစရတီတိ ေကဝေ႗ာ၊ မစၧဗေႏၶာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၇ဝ။]
(၁) တံငါသည္။ (တိ) (၂) ေကဝ႗မည္ေသာ၊ တံငါသည္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ၊ တံငါသည္တို႔ထံ၌ ႀကီးပြါးေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kevaṭṭa:ေကဝ႗ (ပ)
တံငါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,