Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kesara:n.(雄蕊的)花糸(附著於花粉囊的花柱,花柄) (cf.Kiñjakkha); (馬或獅子等的)鬃毛.
パーリ語辞典 水野弘元著
kesara:n.花糸;たてがみ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kesara,【中】 花的多毛結構,(動物的)鬃毛。 ~sīha,【陽】 鬣獅。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kesara,【中】花的多毛結構,(動物的)鬃毛。kesarasīha,【陽】鬣獅。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kesara: kesara(pu)
ေကသရ(ပု)
[kesara+ṇa.kisa+ara.kesa+ra.atisayapupphakesaravantatāyakesaro,kisa tanukaraṇe vā,aro,pupphakesayuttatāya vā kesaro,ro.,ṭī.556.]
[ေကသရ+ဏ။ ကိသ+အရ။ ေကသ+ရ။ အတိသယပုပၹေကသရဝႏၲတာယေကသေရာ၊ ကိသ တႏုကရေဏ ဝါ၊ အေရာ၊ ပုပၹေကသယုတၱတာယ ဝါ ေကသေရာ၊ ေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၅၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kesara: kesara(pu,na)
ေကသရ(ပု၊န)
[ka+sara+a.kaṃ vuccati kamalādi,tasmiṃ sarati virājatīti kesaraṃ,kiñjakkho.sī,ṭī,,1.195.,ṭī.686.]
[က+သရ+အ။ ကံ ဝုစၥတိ ကမလာဒိ၊ တသၼႎ သရတိ ဝိရာဇတီတိ ေကသရံ၊ ကိၪၨေကၡာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၁၉၅။ဓာန္၊ဋီ။၆၈၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kesara:[nt.] hairy structures of flowers; name (of animal.).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kesara,2 [fr.kesa] filament of flowers,hairy structures of plants esp.of the lotus; usually of kiñjakkha PvA.77; VvA.12; 111; -- sa-kesarehi padumapattehi lotusleaves with their hairs VvA.32; nicula-k° fibres of the Nicula tree VvA.134.

--bhāra a sort of fan (cp.vāladhi and cāmara) VvA.278.(Page 227)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kesara,1 a mane,in --sīha a maned lion J.II,244; SnA 127.(Page 227)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KESARA:[nt] sự trang điểm tóc bằng bông hoa,tên của thú --sīha [m] lông gáy hay bườm ngựa,sư tử
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kesara:ေကသရ (ပု၊န)
[က+သရ+အ။ ကံ ဝုစၥတိ ကမလာဒိ၊ တသၼႎ သရတိ ဝိရာဇတီတိ ေကသရံ၊ ကိၪၨေကၡာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၁၉၅။ဓာန္၊ဋီ။၆၈၆။]
(၁) ဝတ္ဆံ(ၾကာဝတ္ဆံစသည္)။ (၂) လည္ဆံ၊ ျခေသၤ့လည္ဆံစသည္။ ေကသရီ-(၁)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kesara:ေကသရ (ပု)
[ေကသရ+ဏ။ ကိသ+အရ။ ေကသ+ရ။ အတိသယပုပၹေကသရဝႏၲတာယေကသေရာ၊ ကိသ တႏုကရေဏ ဝါ၊ အေရာ၊ ပုပၹေကသယုတၱတာယ ဝါ ေကသေရာ၊ ေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၅၆။]
(၁) ပုန္းညက္။ (၂) ခ်ယား (ခေရ)။ (၃) ဆတ္သြားဖူး၊ ဆတ္သဖူး။ (၄) ဗိႆဏိုး။ (တိ) (၅) လည္ဆံရွိေသာ (ျခေသၤ့)။ ေကသရသီဟ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kesara:ေကသရ (ပ)
ပုန္းညက္ပင္။ ခ်ယားပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kesara:ေကသရ (န)
လည္ဆံေမြး။ ဝတ္ဆံ။ ၾကာဝတ္မႈံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,