Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kesakambala: kesakambala(ti)
ေကသကမၺလ(တိ)
[kesakambala+ṇa]
[ေကသကမၺလ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kesakambala: kesakambala(pu,na)
ေကသကမၺလ(ပု၊န)
[kesa+kambala]
[ေကသ+ကမၺလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kesakambala:[nt.] a blanket made of hair.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kesakambala:See Ajita Kesakambala.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kesakambala:chăn mền làm bằng tóc người,tỳ khưu không được sử dụng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kesakambala:áo dệt bằng tóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kesakambala:ေကသကမၺလ (ပု၊န)
[ေကသ+ကမၺလ]
ဆံပင္ျဖင့္-ျပဳလုပ္အပ္-ရက္အပ္-ေသာ ကမၺလာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kesakambala:ေကသကမၺလ (တိ)
[ေကသကမၺလ+ဏ]
ဆံပင္ျဖင့္-ျပဳလုပ္အပ္-ရက္အပ္-ေသာ ကမၺလာကို ေဆာင္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kesakambala:ေကသ-ကမၺလ (ပ၊န)
ဆံပင္ျဖင့္ ရက္ေသာ ကမၺလာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,