Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kesa:m.[Sk.keśa] 髮,毛髮.-kambala 用髮毛製成的毛毯毛織品.-dhātu 髮舎利.-massu 髮跟鬚(鬍子).
パーリ語辞典 水野弘元著
kesa:m.[Sk.keśa] 髪,毛髪.-kambala 髪毛の布.-dhātu 髪舎利.-massu髪と鬚(ひげ).
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kesa:m.[Sk.keśa] 髪,毛髪.-ohāraka理髪者.-kambala 髪毛の布.-kārikā髪結の女(美容師).-dhātu 髪舎利.-massu髪と鬚(ひげ).-massu-locaka拔鬚髪者.-massu-locana鬚髪の剃除
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kesa,【陽】 頭發。~kambala,【中】 發被單,以頭發制成的毛毯。~kambalī,【形】 有發被單的。~kalāpa,【陽】 一束頭發。~kalyāṇa,【中】 美發,美麗的頭發。~dhātu,【陰】 發舍利。(p108)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kesa,【陽】頭發(正常成年人頭發總數約為80,000~10,0000 根不等。平均每平方厘米內約150根。《解脫道論》(T32.434.1)說「八百萬發」。不正確)。kesakambala,【中】發被單,以頭發制成的毛毯。kesakambalī,【形】有發被單的。kesakalāpa,【陽】一束頭發。kesakalyāṇa,【中】美發,美麗的頭發。kesadhātu,【陰】發舍利。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
kesa: 頭發
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kesa: kesa(pu)
ေကသ(ပု)
[ka+si+a.ke matthake seti tiṭṭhatīti keso.sattamiyālopo.,ṭī.256.]
[က+သိ+အ။ ေက မတၳေက ေသတိ တိ႒တီတိ ေကေသာ။ သတၱမိယာေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kesa:[m.] hair of the head.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kesa,[Vedic keśa; cp.kesara hair,mane=Lat.caesaries,hair of the head,Ags.heord=E.hair] the hair of the head S.I,115 (haṭa-haṭa-k°,with dishevelled hair); A.I,138 (palita-kesa with grey hair; also at J.I,59); Sn.456 (nivutta°),608; Th.1,169; J.I,59,138; III,393; Miln.26; KhA 42; Vism.353 (in detail).The wearing of long hair was forbidden to the Bhikkhus:Vin.II,107 sq.; 133 (cp.kesa-massu); -- dark (glossy) hair is a distinction of beauty:susukāḷa-keso (of Gotama) D.I,115; cp.kaṇha and kalyāṇa; PvA.26.-- The hair of Petas is long and dishevelled PvA.56; Sdhp.103; it is the only cover of their nakedness:kesehi paṭicchanna “covered only with my hair” Pv.I,102.-- kesesu gahetvā to take by the hair (in Niraya) D.I,234; -- kesaṁ oropeti to have one’s hair cut Vin.II,133.

--oropaṇa (-satthaka) (a) hair-cutting (knife),i.e.a razor DhA.I,431; --ohāraka one who cuts the hair,a barber Vism.413.--kambala a hair blanket (according to Bdhgh human hair) D.I,167=A.I,240,295=II.206= Vin.I,305=M.I,78=Pug.55; A.I,286.--kambalin wearing a hair blanket (of Ajita) D.I,55.--kalāpā (pl.) (atimanohara°) beautiful tresses PvA.46; --kalyāṇa beauty of hair DhA.I,387; --kārika hairdresser Vv 175--dhātu the hair-relic (of the Buddha) J.I,81; --nivāsin covered only with hair of Petas (:keseh’eva paṭicchā‹-› dita-kopīnā) Pv III,16°massu hair and beard; kappita-k°-m° (adj.) with h.and b.dressed D.I,104; A.IV,94; J.VI,268.Esp.freq.in form kesa-massuṁ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṁ pabbajati “to shave off hair & beard,dress in yellow robes and leave the home for the homeless state,” i.e.renounce the world and take up the life of a Wanderer D.I,60,115; III,60,64,76; A.I,107; III,386; It.75; Pug.57; similarly A.II,207=Pug.56.--sobha the splendour or beauty of the hair PvA.46.--hattha a tuft of hair PvA.157; VvA.167.(Page 226)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kesa:See Kesi.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KESA:[m] tóc --kambala [nt] mền làm bằng tóc --kambalī [a] thuộc về mền làm bằng tóc --kalāpa [m] bím tóc (thắt bím) --kalyāṇa [f] tốt đẹp của tóc --dhātu [f] tóc xá lỵ (của Phật)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kesa:tóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kesa:ေကသ (ပု)
[က+သိ+အ။ ေက မတၳေက ေသတိ တိ႒တီတိ ေကေသာ။ သတၱမိယာေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၆။]
ဆံပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kesa:ေကသ (ပ)
ဆံ။ ဆံပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,