Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kavāṭa:,kavāṭaka m.n.戸,扉,窗.
パーリ語辞典 水野弘元著
kavāṭa:,kavāṭaka m.n.戸,扉,窓.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kavāṭa,【陽、中】 窗戶,門的百葉窗。(p98)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kavāṭa,【陽】【中】窗戶,門的百葉窗。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kavāṭa: kavāṭa(na)
ကဝါဋ(န)
[ku+āṭa.ku saddetismā āṭo,o avādeso,yathāyogaṃ kavati ravatīti kavāṭaṃ=dvārapidhānaṃ.,7.54.]
[ကု+အာဋ။ ကု သေဒၵတိသၼာ အာေဋာ၊ ဩ အဝါေဒေသာ၊ ယထာေယာဂံ ကဝတိ ရဝတီတိ ကဝါဋံ=ဒြါရပိဓာနံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၅၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kavāṭa:[m.; nt.] window; the shutters of a door.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kavāṭa,(m.nt.) 1.the panels of the door,the door proper,not the aperture Vin.II,114,120,207,208 (see Vin.II,148 for the description of a door) IV.269,304 (°baddha =āvasatha); J.I,19; Nd2 2351d; Vism.28 (°koṇa doorcorner).-- 2.dvāra° a door-post J.I,63; II,334; PvA.280.-- 3.a window Mhvs IX.17; -- °ṁ paṇāmeti to open the door Vin.II,114,120,207; °ṁ ākoṭeti to knock at the door D.I,88 (=DA.I,252); Vin.II,208.-- akavāṭaka (adj.) having no doors,doorless Vin.II,148,154 (v.l.for akkavāta Text). --piṭṭha the panels and posts of a door; the door and the door-posts Vin.I,47,48=II.208,218; --baddha “door-bound,” closed,secure Vin.IV,292 (see also above).(Page 200)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAVĀṬA:[m] [nt] cửa sổ,lớp ván ở ngoài cửa sắt (tủ kiếng bán đồ)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kavāṭa:cánh cửa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kavāṭa:ကဝါဋ (န)
[ကု+အာဋ။ ကု သေဒၵတိသၼာ အာေဋာ၊ ဩ အဝါေဒေသာ၊ ယထာေယာဂံ ကဝတိ ရဝတီတိ ကဝါဋံ=ဒြါရပိဓာနံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၅၄။]
တံခါးရြက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kavāṭa:ကဝါဋ (န)
တံခါး။ တံခါးရြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,