Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
katvā:,katvāna,karoti の ger.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Katvā,(karotī 的【獨】),做完,做了。(p93)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Katvā,(karotī 的【獨】),做完,做了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
katvā: katvā(kri,vi)
ကတြာ(ႀကိ၊ဝိ)
[kara+tvā.]]pubbāpara,samāna,lakkhaṇahetu,khuattha,cva,tuna tvāna tvā]].niyaṃ.bhoç kaṃç kanitea tvā caso pa .cintā.376,378,379,389.]
[ကရ+တြာ။ "ပုဗၺာပရ၊ သမာနႏွင့္၊ လကၡဏေဟတု၊ ငါးခုအတၳ၊ သက္အပ္စြ၊ တုန တြာန တြာ"။ နိယံ။ ေဘာ,ကံ,ကတၱားတို႔၌ တြာ စေသာ ပစၥည္းတို႔ သက္သည္။ စိႏၲာ။ ၃၇၆၊ ၃၇၈၊ ၃၇၉၊ ၃၈၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
katvā:[abs.of karoti] having done or made.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATVĀ:([abs] của karoti) đã làm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
katvā:sau khi làm,sau khi hành động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
katvā:ကတြာ (ႀကိ၊ဝိ)
[ကရ+တြာ။ "ပုဗၺာပရ၊ သမာနႏွင့္၊ လကၡဏေဟတု၊ ငါးခုအတၳ၊ သက္အပ္စြ၊ တုန တြာန တြာ"။ နိယံ။ ေဘာ,ကံ,ကတၱားတို႔၌ တြာ စေသာ ပစၥည္းတို႔ သက္သည္။ စိႏၲာ။ ၃၇၆၊ ၃၇၈၊ ၃၇၉၊ ၃၈၉။]
(၁) (က) ျပဳၿပီး၍။ (ခ) ျပဳလတၱံ႕သည္ျဖစ္၍။ (ဂ) ျပဳဆဲျဖစ္၍။ (ဃ) ျပဳသည္ရွိေသာ္ (င) ျပဳျခင္းေၾကာင့္။ (၂) (တံက်င္တံစို႔၌) သီ၍ ထိုး၍ (၃) ဆည္းပူး၍။ (၄) ျဖည့္၍။ (၅) ထား၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
katvā:ကတြာ (အ-ကိတ္) (√ကရ္+တြာ)
ျပဳ၍။ ရြက္ေဆာင္၍။
နာမံ ကတြာ၊ အမည္ကို မွည့္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,