Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kattu,【陽】 制造者,行為者,作家,句子的主題。~kāma,【形】 樂意做的。~kāmatā,~kamyatā,【陰】 想做。(p92)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kattu,【陽】制造者,行為者,作家,句子的主題。kattukāma,【形】樂意做的。kattukāmatā,kattukamyatā,【陰】想做。kattukamyatāchandaṁ,想做之欲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kattu: kattu(ti)
ကတၱဳ(တိ)
[kara+tu.karotīti kattā.ka.527.ete saddā tīsu liṅgesu samānarūpā honti.kattā itthī.kattā puriso.kattā kulaṃ icchādi.nirutti.71.]
[ကရ+တု။ ကေရာတီတိ ကတၱာ။ ကစၥည္း။ ၅၂၇။ ဧေတ သဒၵါ တီသု လိေဂၤသု သမာန႐ူပါ ေဟာႏၲိ။ ကတၱာ ဣတၳီ။ ကတၱာ ပုရိေသာ။ ကတၱာ ကုလံ ဣစၧာဒိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kattu:[m.] maker; doer; an author; the subject of a sentence.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATTU:[m] người làm,tác giả,chủ từ của một câu --kāma [a] muốn làm --kāmatā [f] thích,ưa làm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kattu:ကတၱဳ(တိ)
[ကရ+တု။ ကေရာတီတိ ကတၱာ။ ကစၥည္း။ ၅၂၇။ ဧေတ သဒၵါ တီသု လိေဂၤသု သမာန႐ူပါ ေဟာႏၲိ။ ကတၱာ ဣတၳီ။ ကတၱာ ပုရိေသာ။ ကတၱာ ကုလံ ဣစၧာဒိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၁။]
(၁) ျပဳတတ္ေသာ၊ သူ။ (၂) အမတ္။ (၃) ကတၱားအနက္၊ ကတၱဳကာရက။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kattu:ကတၱဳ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,