Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kattabba:a.n.[= kātabba<karoti 的 grd.] 應該做的,應執行的,應實行的,義務.
パーリ語辞典 水野弘元著
kattabba:a.n.[= kātabba<karoti の grd.] なさるべき,行うベき,義務.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kattabba,【潛】 應該做。 【中】 責任,義務。~yuttaka,【形】 應該做的。~tā,【陰】 應該做。(p92)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kattabba,【義】應該做。【中】責任,義務。kattabbayuttaka,【形】應該做的。kattabbattā,kattabbatā,【陰】應該做。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kattabba: kattabba(na)
ကတၱဗၺ(န)
[kara+tabba.bhāve tabbānīyā napuṃsakāç aññatra vāccaliṅgā.,pañcikā,5.27.]
[ကရ+တဗၺ။ ဘာေဝ တဗၺာနီယာ နပုံသကာ,အညၾတ ဝါစၥလိဂၤါ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၂၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kattabba:[pt.p.of karoti] fit to be done.(nt.),duty; obligation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kattabba,(adj.) [grd.of karoti] 1.to be done,to be made or performed; that which might or could be done Dh.53; J.I,77,267; V,362.-- 2.(nt.) that which is to be done,obligation,duty Th.1,330; J.II,154; V,402; DhA.I,211.--akattabba (adj.) not to be done J.III,131; V,147; (nt.) that which ought not to be done J.V,402.kattabb’âkattabba to be done and not to be done J.I,387.kattabba-yuttaka 1.(adj.) fit or proper to be done DhA.I,13.-- 2.(nt.) duty,obligation J.III,9; VI,164; DhA.I,180; (the last) duties towards the deceased J.I,431.-- Cp.kātabba.(Page 183)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATTABBA:[ptp]đáng làm,nên làm [nt] phận sự phải làm--yuttaka [a] nên làm --batā [f] sự việc đáng làm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kattabba:cần phải làm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kattabba:ကတၱဗၺ(န)
[ကရ+တဗၺ။ ဘာေဝ တဗၺာနီယာ နပုံသကာ,အညၾတ ဝါစၥလိဂၤါ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၂၇။]
(၁) ျပဳျခင္း။ (တိ) (၂) ျပဳအပ္-ျပဳသင့္-ျပဳထိုက္-ေသာ (ကုသိုလ္စသည္)။ (က) ျပည့္စုံေစအပ္ေသာ။ ကတၱဗၺဓမၼ-ၾကည့္။ (ခ) ျဖစ္ေစအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kattabba:ကတၱဗၺ (ကိစၥ-ကိတ္) (√ကရ္+တဗၺ)
ျပဳသင့္သည္။ ျပဳထိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,