Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
katipaya:a.[〃] 有些的(some,several),多少的(稍微的),少的,一點點的(a few).
パーリ語辞典 水野弘元著
katipaya:a.[〃] 或る,多少の,少い.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Katipaya,【形】 一些。(p92)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Katipaya,【形】一些。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
katipaya: katipaya(ti)
ကတိပယ(တိ)
[kati+a.-lā.thoma. nīti,pada.345-nitea bahu.dī,ṭī,1.33va.sī,ṭī,,2.316.visuddhi,ṭī,2.316.nīti,sutta.139-nitea ekakra, 2- ra bahuaso huyū.]
[ကတိ+အယစ္။ ပုက္-လာ။ ေထာမ။ ယင္းပုဒ္ကို နီတိ၊ ပဒ။ ၃၄၅-၌ ဗဟုဝုစ္။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၃၃ဝ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃၁၆။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃၁၆။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၉-တို႔၌ ဧကဝုစ္ဆိုၾကသည္၊ ဝုစ္ ၂-ပါးပင္ ရေကာင္းေသာ္လည္း ဗဟုဝုစ္အသုံးမ်ားေသာ ပုဒ္ဟုမွတ္ယူသင့္သည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
katipaya:[adj.] some; several.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Katipaya,(adj.) [cp.Sk.katipaya] some,several; a few (in cpds.or in pl.) J.I,230,487; III,280,419; IV,125; V,162; Pv.II,920 (=appake only a few); DhA.I,94 (very few); PvA.46.In sg.little,insignificant Vv 5320 (=appikā f.).°vāre a few times,a few turns J.V,132; VI,52; PvA.135; Mhbv 3.(Page 182)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATIPAYA:[a] vài cái,nhiều lần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
katipaya:ကတိပယ (တိ)
[ကတိ+အယစ္။ ပုက္-လာ။ ေထာမ။ ယင္းပုဒ္ကို နီတိ၊ ပဒ။ ၃၄၅-၌ ဗဟုဝုစ္။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၃၃ဝ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃၁၆။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃၁၆။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၉-တို႔၌ ဧကဝုစ္ဆိုၾကသည္၊ ဝုစ္ ၂-ပါးပင္ ရေကာင္းေသာ္လည္း ဗဟုဝုစ္အသုံးမ်ားေသာ ပုဒ္ဟုမွတ္ယူသင့္သည္။]
အနည္းငယ္ေသာ။ (ႏွစ္ေယာက္သုံးေယာက္ႏွစ္ခုသုံးခုႏွစ္ရက္သုံးရက္စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
katipaya:ကတိပယ (တိ)
ႏွစ္ခုသံုးခုေသာ။ ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ေသာ။ ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ေသာ။ အနည္းငယ္ေသာ။
ကတိပေယ၊ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္။ ကတိပေယဟိ ယကၡတ႐ုေဏဟိ၊ ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ေသာ နတ္လုလင္တို႔ျဖင့္။ ကတိပယဝါေရ၊ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,