Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kati:interr.pron.[〃] (表示疑問)多少 (how many).
パーリ語辞典 水野弘元著
kati:interr.pron.[〃] いくら,どれだけ(の数).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kati,【疑綴】 幾,多少。~vassa,【形】 幾年,幾歲? ~vidha,【形】 幾種?(p92)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kati,【疑綴】幾,多少。kativassa,【形】幾年,幾歲? katividha,【形】幾種?
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kati: kati(ti)
ကတိ(တိ)
[kiṃ+rati.kimhā ratirīvarīvatakarittakā,,4.44.katisaddassa cāliṅgattā tiliṅgepi samānaṃ rūpaṃ.rū,nhā.117.katisaddo bahuvacanantova.rū,nhā.12va.]
[ကႎ+ရတိ။ ကိမွာ ရတိရီဝရီဝတကရိတၱကာ၊ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၄။ ကတိသဒၵႆ စာလိဂၤတၱာ တိလိေဂၤပိ သမာနံ ႐ူပံ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၁၇။ ကတိသေဒၵါ ဗဟုဝစနေႏၲာဝ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၂ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kati:[interr.particle] how many.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kati,(indecl.) [interr.pron.; used like Lat.quot.Already Vedic.] how many? Vin.I,83 (k.sikkhāpadāni),155; S.I,3 (°saṅgâtiga having overcome how many attachments? ),70; Sn.83,960,1018; Ps.II,72; Miln.78; DhA.I,7,188; PvA.74.(Page 182)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kati:How many?
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATI:bao nhiêu --vassa bao nhiêu tuổi,mấy hạ (tu được mấy năm) --vidha [a] mấy thứ,mấy loại?
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kati:bao nhiêu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kati:ကတိ (တိ)
[ကႎ+ရတိ။ ကိမွာ ရတိရီဝရီဝတကရိတၱကာ၊ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၄။ ကတိသဒၵႆ စာလိဂၤတၱာ တိလိေဂၤပိ သမာနံ ႐ူပံ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၁၇။ ကတိသေဒၵါ ဗဟုဝစနေႏၲာဝ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၂ဝ။]
(က) အဘယ္မွ်-အတီမွ်-တို႔နည္း။ (ခ) အဘယ္မွ်-အတီမွ်-ကုန္ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kati:ကတိ
ဘူ = သုတၱဇနန ေဆဒေနသု-ခ်ည္ကိုျဖစ္ေစျခင္း ဗိုင္းငင္ျခင္း,ျဖတ္ျခင္းတို႔၌။ ကႏၲတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kati:ကတိ (ဣ) (√ကရ္+တိ)
ျပဳျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kati:ကတိ (အ)
အဘယ္မွ်နည္း။ အတီမွ်နည္း။
ဣမသၼႎ သာသေန ကတိ ဓုရာနိ၊ ဤသာသနာေတာ္၌ ဓုရတို႔သည္ အတီမွ်ရွိသနည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,