Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kathana:n.[<katheti] 談話,說話,答言.
パーリ語辞典 水野弘元著
kathana:n.[<katheti] 談話,説話,答言.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kathana,【中】 會談,交談。(p93)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kathana,【中】會談,交談。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kathana: kathana(na)
ကထန(န)
[katha+yu]
[ကထ+ယု]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kathana,(nt.) [fr.kath,see katheti] 1.conversing,talking J.I,299; III,459; VI,340.-- 2.telling i.e.answering,solving (a question) J.V,66 (pañha°).-3.preaching DhA.I,7.-- 4.reciting,narrating KAcc.130.Cp.kathita.--akathana not talking or telling J.I,420; VI,424; not speaking fr.anger J.IV,108; DhA.I,440.

--ākāra,in °ṁ karoti to enter into conversation with J.VI,413.--samattha able to speak (of the tongue) J.III,459; able to talk or converse with (saddhiṁ) J.VI,340.--sīla (one) in the habit of talking,garrulous J.I,299; a° J.I,420.(Page 184)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATHANA:[nt] nói,đàm thoại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kathana:ကထန (န)
[ကထ+ယု]
(၁) (က) ေျပာေဟာျခင္း၊ အနက္ကို ထင္စြာျပျခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေျဖျခင္း။ (ခ) ဝစီေဘဒသဒၵကို ေျပာဆိုေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စိတၱဳပၸါဒ္။ (၂) သတ္ျခင္း၊ ညႇင္းဆဲျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kathana:ကထန (န) (√ကထ္+ယု)
ေျပာဆိုျခင္း။ ေဟာေျပာျခင္း။ စကားဆိုျခင္း။ ေျဖဆိုျခင္း။
ကထနကာေလ၊ စကားဆိုေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,