Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kathaṃ:adv.[〃] 如何,怎樣,無論如何,無論怎樣; 為何,何故,為什麼.~ carahi 那麼(那樣的話)是為何(呢).~ nu kho 到底(究竟)為什麼(呢).~ pana 那是何故(呢).~ hi nāma 到底(究竟)是何原因(呢).~ ci (總得努力)想個辦法或設法(解決某事),總算,好歹,勉強,好不容易.
パーリ語辞典 水野弘元著
kathaṃ:adv.[〃] いかに,何故に.~ carahi 然らば何故に.~ nu kho 一体何故に,~ pana それでは何故に.~ hi nāma 一体どういうわけで.~ ci 何とかして,漸く.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
kathaṃ: 怎樣?
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kathaṃ: kathaṃ(bya)
ကထံ(ဗ်)
[kiṃ+thaṃ.kaç ç bālāvatāra-nitea tabyasā ,rū.nīti,sutta-nitea tabyaç nibya 2-.kathaṃ hi nāma tvaṃ---na sakkhissati.vi,1.23-nitea kathaṃsaddā so aanitea anāvi.sārattha,2.22.vimati,1.1va3.kathañhi nāma saddā rānitea so ni,saddā rānitea kriyā aanitea anāvi.a nīti,sutta.893-.]
[ကႎ+ထံ။ ကစၥည္း,ေမာဂ္,ဗာလာဝတာရ-တို႔၌ တဒၶိတ္ဗ်သာ ဆိုသည္၊ ႐ူ။ နီတိ၊ သုတၱ-တို႔၌ တဒၶိတ္ဗ်,နိပါတ္ဗ် ၂-မ်ိဳးဆိုသည္။ ကထံ ဟိ နာမ တြံ---န သကၡိႆတိ။ ဝိ၊ ၁။ ၂၃-၌ ကထံသဒၵါႏွင့္ ယွဉ္ေသာေၾကာင့္ အတိတ္အနက္၌ အနာဂတ္ဝိဘတ္သက္။ သာရတၳ၊ ၂။ ၂၂။ ဝိမတိ၊ ၁။ ၁ဝ၃။ ကထၪႇိ နာမ သဒၵါသည္ကဲရဲ႕ျခင္းကို ရည္ၫႊန္းရာ၌ သုံးေသာ နိပါတ္ပုဒ္တြဲျဖစ္သည္၊ ယင္းသဒၵါႏွင့္ ယွဉ္ရာ၌ ႀကိယာကို အတိတ္အနက္၌ အနာဂတ္ဝိဘတ္သက္။ အက်ယ္ကို နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၉၃-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kathaṃ:[adv.] how? kathaṃkathā :[f.] doubt; uncertainty.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kathaṃ:How ?
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATHAṂ:[ad] thế nào? --kathā [f] sự nghi ngờ,không chắc chắn --kathī [a] người hay nghi --kara [a] thế nào? --bhūta [a] kiểu,loại nào,như cái nào? --vidha,--pakāra [a] loại nào? --sīla [a] hạnh kiểm thế nào?
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kathaṃ:ကထံ (ဗ်)
[ကႎ+ထံ။ ကစၥည္း,ေမာဂ္,ဗာလာဝတာရ-တို႔၌ တဒၶိတ္ဗ်သာ ဆိုသည္၊ ႐ူ။ နီတိ၊ သုတၱ-တို႔၌ တဒၶိတ္ဗ်,နိပါတ္ဗ် ၂-မ်ိဳးဆိုသည္။ ကထံ ဟိ နာမ တြံ---န သကၡိႆတိ။ ဝိ၊ ၁။ ၂၃-၌ ကထံသဒၵါႏွင့္ ယွဉ္ေသာေၾကာင့္ အတိတ္အနက္၌ အနာဂတ္ဝိဘတ္သက္။ သာရတၳ၊ ၂။ ၂၂။ ဝိမတိ၊ ၁။ ၁ဝ၃။ ကထၪႇိ နာမ သဒၵါသည္ကဲရဲ႕ျခင္းကို ရည္ၫႊန္းရာ၌ သုံးေသာ နိပါတ္ပုဒ္တြဲျဖစ္သည္၊ ယင္းသဒၵါႏွင့္ ယွဉ္ရာ၌ ႀကိယာကို အတိတ္အနက္၌ အနာဂတ္ဝိဘတ္သက္။ အက်ယ္ကို နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၉၃-ၾကည့္။]
(၁) အဘယ္သို႔ေသာအျပား။ (၂) အဘယ္သို႔၊ အဘယ္သို႔လွ်င္၊ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာ။ (၃) အဘယ္အေၾကာင္း။ (၄) အဘယ္အက်ိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kathaṃ:ကထံ (အ)
အဘယ္သို႔လွ်င္။ အသို႔မူ၍။ အဘယ္သို႔ေသာ အျပားအားျဖင့္။ အဘယ္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္။
ကထံ ဓမၼံ ကရိႆာမ၊ အသို႔မူ၍ တရားကို က်င့္အံ့နည္း။ ကထံ ပန၊ အသို႔မူ၍ကား။ ကထံ ဟိ၊ အဘယ္ေၾကာင့္လွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,