Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kathā:f.[〃] 說,話,論,物語.-sallāpa 會話.
パーリ語辞典 水野弘元著
kathā:f.[〃] 説,話,論,物語.-sallāpa 会話.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kathā,【陰】 演講,故事,談話。~pābhata,【中】 會談的主題。~magga,【陽】 敘述,說明。~vatthu,【中】 討論的主題,《論事》論藏第五部。~sallāpa,【陽】 友善的會談。(p93)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kathā,(‹kath to tell or talk,see katheti; nearest synonym is lap),【陰】論,演講,故事,談話。kathāpābhata,【中】會談的主題。kathāmagga,【陽】敍述,說明。kathādosa﹐無虛言。dānakathaṁ sīlakathaṁ saggakathaṁ,kāmānaṁ ādīnavaṁ okāraṁ saṁkilesaṁ nekkhamme ānisajsaṁ pakāsi,說布施論、持戒論、生天論,及說諸欲之災患、卑陋、汙穢,出離之功德。A.9.1./IV,352.:appicchakathā santuṭṭhikathā pavivekakathā asaṁsaggakathā vīriyārambhakathā sīlakathā samādhikathā paññākathā vimuttikathā vimuttiñāṇadassanakathā((十論︰)少欲論、知足論、遠離論、無雜論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kathā: kathā(thī)
ကထာ(ထီ)
[kathaṃ+kathā]
[ကထံ+ကထာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kathā: kathā(thī)
ကထာ(ထီ)
[katha+a+ā]
[ကထ+အ+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kathā:[f.] speech; story; talk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kathā,(f.) [fr.kath to tell or talk,see katheti; nearest synonym is lap,cp.vāc’âbhilāpa & sallāpa] 1.talk,talking,conversation A.I,130; PvA.39.So in antarā° D.I,179; Sn.p.107,115; cp.sallāpa.Also in tiracchāna° low,common speech,comprising 28 kinds of conversational talk a bhikkhu should not indulge in,enumd in full at D.I,7=178=III,36 & passim (e.g.S.V,419:corr.suddha° to yuddha°!; A.V,128=Nd2 192); ref.to at A.III,256; V,185; J.I,58; Pug.35.Similarly in gāma° Sn.922; viggāhikā k.A.IV,87; Sn.930.Ten good themes of conversation (kathā-vatthūni) are enumd at M.III,113=A.III,117=IV.357=V.67; Miln.344; similarly dhammī kathā A.II,51; IV,307; V,192; Sn.325; pavattanī k.A.I,151; yutta kathāyaṁ Sn.826; sammodanīyā k.in salutation formula s°ṁ k°ṁ sāraṇīyaṁ vītisāretvā D.I,52,108,etc.; A.V,185; Sn.419,pp.86,93,107,116.-- 2.speech,sermon,discourse,lecture Vin.I,203,290 (°ṁ karoti to discuss); A.III,174; IV,358.Freq.in anupubbi° a sermon in regular succession,graduated sermon,discussing the 4 points of the ladder of “holiness,” viz.dānakathā,sīla°,sagga°,magga° (see anupubba) Vin.I,15; A.III,184; IV,186,209,213; DhA.I,6; VvA.66.-- 3.a (longer) story,often with vitthāra° an account in detail,e.g.PvA.19.bāhira° profane story KhA 48.-- 4.word,words,advice:°ṁ gaṇhāti to accept an advice J.II,173; III,424.-- 5.explanation,exposition,in aṭṭha° (q.v.),cp.gati° Ps.II,72.-- 6.discussion,in °vatthu (see below) Mhvs 5,138.--dukkathā harmful conversation or idle talk A.III,181; opp.su° A.III,182.--kathaṁ vaḍḍheti “to increase the talk,” to dispute sharply J.I,404; V,412.°ṁ samuṭṭhāpeti to start a conversation J.I,119; IV,73.-- At the end of cpds.(as adj.) °kathā e.g.chinna° Sn.711; ṭhita° DA.I,73; madhura° J.III,342; VI,255.

--âbhiññāṇa recollection due to speech Miln.78,79.--ojja (k°-udya,to vad) a dispute,quarrel Sn.825,828.--dhamma a topic of conversation DA.I,43.--nigghosa the sound of praise,flattery J.II,350.--pavatti the course of a conversation J.I,119; DhA.I,249; Mhbv 61.--pābhata subject of a conversation,story J.I,252,364.--bāhulla abundance of talk,loquacity A.IV,87.--magga narrative,account,history J.I,2.--rasa the sweetness of (this) speech Miln.345.--vatthu 1.subject of a discourse or discussion,argument M.I,372; II,127,132.There are 10 enumd at A.IV,352,357 (see kathā) and at Vism.19 as qualities of a kalyāṇa-mitta,referred to at A.V,67,129; Vism.127; DhA.IV,30.Three are given at D.III,220=A.I,197.°kusala well up in the subjects of discussion VvA.354.-- 2.N.of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka,the seven constituents of which are enumd at var.places (e.g.DA.I,17; Mhbv 94,where Kvu takes the 3rd place),see also J.P.T.S.1882,1888,1896.--samuṭṭhāna the arising of a discussion Mhvs 5,138.--samuṭṭhāpana starting a conversation J.I,119; III,278; DhA.I,250.--sampayoga conversational intercourse A.I,197.--sallāpa talk,conversation Vin.I,77; D.I,89 sq.,107 sq.; II,150; M.I,178; A.II,197; V,188; Ud.40; J.II,283; Miln.31; DA.I,276 (expld as kathanapaṭikathana); DhA.II,91 (°ṁ karoti) VvA.153.(Page 184)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kathā:Speech,discourse; conversation,discussion; a story,tale,account
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KATHĀ:[f] diễn từ,thuật chuyện,nói chuyện --pabhala [nt] vấn đề đàm thoại --magga [m] sự tường thuật,sự kể chuyện lại --vatthu [nt] vấn đề bàn cãi,quyển,chương thứ năm của Vi diệu pháp --sallāpa [m] đàm thoại một cách thân mật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kathā:lời nói,câu chuyện; paññā kathā lời nói về tuệ,câu chuyện trí tuệ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kathā:lời thuyết giảng,bài pháp thoại,lời nói,câu chuyện diễn văn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kathā:ကထာ (ထီ)
[ကထ+အ+အာ]
(၁) ေျပာဆိုျခင္း၊ စကား-ေျပာေဟာ-ေျပာဆို-ျခင္း။ (က) ဝါဒၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုျခင္း။ (ခ) ဝိနည္းကိုေျပာဆိုျခင္း။ (၂) စကား။ (က) ပိဋကတ္စကား။ (ခ) အနက္အဖြင့္စကား။ (အ႒ကထာ,ဋီကာ စသည္)။ (ဂ) ပုံျပင္စကား။ (ၾကံစည္ဖြဲ႕ဆိုအပ္၍ အမွန္နည္းေသာ နာဋက,ရာမာယဏစေသာ ပုံျပင္ဝတၳဳမ်ိဳး)။ (ဃ) အဖြဲ႕အႏြဲ႕စကား။ (င) ေသရည္အရက္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာ စကား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kathā:ကထာ (ထီ)
[ကထံ+ကထာ]
သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာ ယုံမွားမႈ၊ ဝိစိကိစၧာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kathā:ကထာ (ဣ) (√ကထ္+အာ)
စကား။ စကားဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,