Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kataññū,【形】感恩的,親切的。kataññuta,【陰】感恩。(p92)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kataññū,(cp.Sk.krtajña),【形】感恩的,親切的,知恩(lit.knowing,i.e.acknowledging what has been done (to one))(臺語:食水知水頭ciah8 cui2 cai cui2 thau5,知恩報本ti un po3 pun2)。kataññuta,【陰】感恩。akataññuta,【陰】不知感恩(ungrateful)。akata-ññu,知無作的(knowing the Uncreated,i.e.knowing Nibbāna)。akataññu-rūpa(& akataññusambhava),不知感恩的本性(of ungrateful nature)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kataññū: kataññū(ti)
ကတညဴ(တိ)
[kata+ñā+rū]
[ကတ+ဉာ+႐ူ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kataññū:[adj.] grateful; obliging.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kataññū:Grateful
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kataññū:người tri ân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kataññū:ကတညဴ(တိ)
[ကတ+ဉာ+႐ူ]
ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးကို သိတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kataññū:ကတညဴ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,