Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kasira:a.[= kiccha,Sk.kṛcchra] 苦難的,難的,困難.abl.kasirā,instr.kasirena 偏向困難地,好不容易(才~).-vuttika 苦難的生活的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kasira:a.[= kiccha,Sk.kṛcchra] 苦難の,難き,困難.abl.kasirā,instr.kasirena 困難によって,やっとのこと.-vuttika 苦難の生活の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kasira,【形】 悲慘的,困難的。 【中】 悲慘,麻煩,困難。 ~rena,【副】 困難地,吃力地。(p98)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kasira,【形】悲慘的,困難的。【中】悲慘,麻煩,困難。kasirena,【副】困難地,吃力地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kasira: kasira(na)
ကသိရ(န)
[kasa+ira.ku+si+ira.kasa+kira.kasati apuññanti kasiraṃ,iro.kucchitenākārena setīti vā kasiraṃ..ṭī,89.kasīyati dukkhena gamīyatīti kasiraṃ,kicchaṃ.,7.149.]
[ကသ+ဣရ။ ကု+သိ+ဣရ။ ကသ+ကိရ။ ကသတိ အပုညႏၲိ ကသိရံ၊ ဣေရာ။ ကုစၧိေတနာကာေရန ေသတီတိ ဝါ ကသိရံ။ ဓာန္။ ဋီ၊ ၈၉။ ကသီယတိ ဒုေကၡန ဂမီယတီတိ ကသိရံ၊ ကိစၧံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၄၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kasira:[adj.] miserable; difficult.(nt.),misery; trouble; difficulty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kasira,(adj.) [Probably fr.Vedic kṛcchra,the deriv.of which is uncertain] miserable,painful,troubled,wretched A.IV,283; Sn.574; J.II,136; IV,113=VI,17; Pv IV.121 (=PvA.229 dukkha).-- adv.kasirā (Abl.) with difficulty J.V,435; --kasirena (Instr.) D.I,251; M.I,104; S.I,94; Vin.I,195; J.I,338; III,513.a° without pain,easy,comfortable J.VI,224 (=niddukkha); --lābhin obtaining without difficulty (f° inī A.IV,342) in formula akicchalābhī akasiralābhī etc.M.I,33; S.II,278; A.I,184; II,23,3Q; IV,106; Ud.36; Pug.11,12.

--ābhata amassed with toil and difficulty (of wealth) J.V,435; --vuttika finding it hard to get a livelihood A.I,107=Pug.51.(Page 201)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KASIRA:[a] khốn khó,khó khăn [nt] sự khổ cực,bận rộn,phiền muộn--rena [ad] với sự khó khăn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kasira:sự khó khăn,sự vất vả
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kasira:ကသိရ (န)
[ကသ+ဣရ။ ကု+သိ+ဣရ။ ကသ+ကိရ။ ကသတိ အပုညႏၲိ ကသိရံ၊ ဣေရာ။ ကုစၧိေတနာကာေရန ေသတီတိ ဝါ ကသိရံ။ ဓာန္။ ဋီ၊ ၈၉။ ကသီယတိ ဒုေကၡန ဂမီယတီတိ ကသိရံ၊ ကိစၧံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၄၉။]
(၁) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-ျခင္း။ (ပါဠိအ႒ကထာတို႔၌ ကိစၧႏွင့္ ကသိရကို ပရိယာယ္အျဖစ္ျဖင့္ သုံးႏႈံးဖြင့္ဆိုၾက၏။ သီ၊ ဋီ။ သစ္၊ ၂။ ၁၃ဝ-၌မူ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းကို ကိစၧ,စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကို ကသိရ-ဟု အထူးဖြင့္ေသး၏)။ (၂) အနည္းငယ္။ (တိ) (၃) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kasira:ကသိရ (န)
ဆင္းရဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kasira:ကသိရ (တိ)
ဆင္းရဲေသာ။ ၿငိဳျငင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,