Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kasi,【陰】 耕耘,耕作。 ~kamma,【中】 農業,務農,飼養。 ~bhaṇḍa,【中】農具。(p98)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kasi,【陰】耕耘,耕作。kasikamma,【中】農業,務農,飼養。kasibhaṇḍa,【中】農具。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kasi: kasi(thī)
ကသိ(ထီ)
[kasa+i.kasanaṃ kasi.kasavilekhane,i,kasi.,ṭī.445.(kapisaṃ)]
[ကသ+ဣ။ ကသနံ ကသိ။ ကသဝိေလခေန၊ ဣ၊ ကသိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၅။ (ကပိသံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kasi:[aor.of kasati] ploughed; tilled.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kasi,and Kasī (f.) [fr.kasāti] tilling,ploughing; agriculture,cultivation M.II,198; S.I,172,173=Sn.76 sq.; Vin.IV,6; Pv.I,56 (k°,gorakkha,vaṇijjā); PvA.7; Sdhp.390 (k°,vaṇijjā); VvA.63.-- °ṁ kasati to plough,to till the land J.I,277; Vism.284.

--kamma the act or occupation of ploughing,agriculture J.II,165,300; III,270.--karaṇa ploughing,tilling of the field PvA.66; --khetta a place for cultivation,a field PvA.8 (kasī°); --gorakkha agriculture and cattle breeding D.I,135; --bhaṇḍa ploughing implements DhA.I,307.(Page 201)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KASI:[f] sự trồng tỉa,trồng trọt --kamma [nt] nghề canh nông,người cày cấy --bhaṇṇa [nt] dụng cụ canh tác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kasi:ကသိ (ထီ)
[ကသ+ဣ။ ကသနံ ကသိ။ ကသဝိေလခေန၊ ဣ၊ ကသိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၅။ (ကပိသံ)]
(၁) လယ္။ (၂) လယ္ထြန္ျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ (၃) လယ္ထြန္ဘ႑ာ၊ လယ္လုပ္ကရိယာ။ (တိ) (၄) လယ္ကိုမွီ၍ အသက္ေမြးေသာ၊ သူ၊ လယ္သမား။ ကသိဘာရဒြါဇ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kasi:ကသိ
ဘူ = ဝိဒၶံသ ယာယေနသု-ဖ်က္ဆီးျခင္း,သြားျခင္းတို႔၌။ ကံသတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kasi:ကသိ (ဣ) (√ကသ္+ဣ)
လယ္ထြန္ျခင္း။ လယ္လုပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,