Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kasambu:a.[Sk.kaśāmbu] 汚濁的,劣情的,塵芥.-jāta 劣惡,出生本質不淨的,俱生不淨的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kasambu:a.[Sk.kaśāmbu] 汚濁の,劣情の,塵芥.-jāta 劣悪,不浄の生れの.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kasambu,【陽】 汙物,垃圾。 ~jāta,【形】 不純的,壞性格。(p98)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kasambu,【陽】汙物,垃圾(anything worthless,rubbish,filth,impurity)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kasambu: kasambu(pu)
ကသမၺဳ(ပု)
[kasa+ambu.,ṭī.224.]
[ကသ+အမၺဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kasambu:[m.] fifth; rubbish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kasambu,[Derivation uncertain] anything worthless,rubbish,filth,impurity; fig.low passions S.I,166; Sn.281=Miln.414=A.IV,172; Vism.258 (maṁsa°),259 (parama°).

--jāta one whose nature is impurity,in comb.brahmacāripaṭiñño antopūti avassuto k° S.IV,181; A.II,240; IV,128,201; Vin.II,236; Pug.27,34,36; Vism.57 (+avassuta pāpa).°ka-jāta ibid.in vv.ll.(Page 201)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kasambu:Sweepings,rubbish
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KASAMBU:[m] thứ năm,cặn bã --jāta [a] không sạch,dơ bẩn,tánh xấu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kasambu:ကသမၺဳ(ပု)
[ကသ+အမၺဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၄။]
(၁) အမႈိက္။ (၂) အမႈိက္ပါေသာ ေရ။ (တိ) (၃) အမႈိက္ႏွင့္တူေသာ၊ အမႈိက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kasambu:ကသမၺဳ (ပ)
ေယာက္သြား။ အမႈိက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,