Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kasāva:kasāya m.[Sk.BSk.kaṣāya] 澀,柿澀,澀色,惡濁,濁穢.-odaka澀水。-bhesajja澀薬
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kasāva,【陽、中】 1.澀(味)。2.橘色的布。 【形】 橘色。(p98)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kasāva,【陽】【中】1.澀(味)。2.橘色的布。【形】橘色。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kasāva: kasāva(pu,na)
ကသာဝ(ပု၊န)
[ka+si+ava.ka+su+ṇa.kaṃ pānīyaṃ sevateti kasāvo,avo.atha vā kaṃ savāpetīti kasāvo.su savane.,ṭī.148.]
[က+သိ+အဝ။ က+သု+ဏ။ ကံ ပါနီယံ ေသဝေတတိ ကသာေဝါ၊ အေဝါ။ အထ ဝါ ကံ သဝါေပတီတိ ကသာေဝါ။ သု သဝေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kasāva:[m.; nt.] 1.the acrid taste; 2.a cloth of orange colour.(adj.),of the orange colour.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kasāva:khuyết tật,nước chát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kasāva:ကသာဝ (ပု၊န)
[က+သိ+အဝ။ က+သု+ဏ။ ကံ ပါနီယံ ေသဝေတတိ ကသာေဝါ၊ အေဝါ။ အထ ဝါ ကံ သဝါေပတီတိ ကသာေဝါ။ သု သဝေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၈။]
(၁) ဖန္ေသာအရသာ၊ အဖန္။ (၂) ဖန္ရည္။ (၃) အႏွစ္ဩဇာမရွိ-အကာသာျဖစ္-ေသာတရား။ (၄) မၾကည္လင္ေသာတရား၊ (တစ္ပါးေသာ သေဘာကို) ယူေစတတ္ေသာတရား၊ အမႈိက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kasāva:ကသာဝ (ပ)
ဖန္ရည္။ ဖန္ေသာ အရသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kasāva:ကသာဝ (တိ)
ဖန္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,