Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
karuṇā:f.[〃] 悲,悲心.-jhāna 悲禪.-ādhimutta 悲勝解,傾註悲心.
パーリ語辞典 水野弘元著
karuṇā:f.[〃] 悲,悲心.-jhāna 悲禅.-ādhimutta 悲勝解,悲に傾ける.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
karuṇā:希望拔除有情之苦為悲。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Karuṇā,【陰】 同情,憐憫。 ~yanā,【陰】 慈悲。(p97)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Karuṇā,(‹kar做;cp.Vedic karuṇa nt.(holy) action; Sk.karuṇā,fr.kr.),【陰】悲憫,同情(pīṭy,coṁpāssīoṇ,to destroys the pain of others)。karuṇāyanā,【陰】可憐。《廣釋》(Vibhv.p.86;CS:p.111):Karoti paradukkhe sati sādhūnaṁ hadayakhedaṁ janeti,kirati vā vikkhipati paradukkhaṁ,kiṇāti vā taṁ hiṁsati,kiriyati vā dukkhitesu pasāriyatīti karuṇā,sā para-dukkh-āpanayana- kāmatā-lakkhaṇā.Tāya hi paradukkhaṁ apanīyatu vā,mā vā,tadākāreneva sā pavattati.(他人受苦時,令諸善人的心震動(同情)為「悲」;或者拔除他人擾亂之苦,或者買殺它(拔他人之苦),或者在被行為折磨上,被引起行動為「悲」。他帶近他人之苦的渴望的相,或者於被取走他人之苦,勿令如此,然後,他轉起行動。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
karuṇā: karuṇā(thī)
က႐ုဏာ(ထီ)
[kara+uṇa(ruṇa)+ā.kī+ruṇa+ā.kira+yu(ruṇa)+ā.paradukkhe sati sādhūnaṃ hadayakampanaṃ karotīti karuṇā.kiṇāti vā paradukkhaṃ hiṃ-sati vināsetīti karuṇā.kiriyativā dukkhitesu pharaṇavasena pasāriyatīti karuṇā.abhi,ṭṭha,1.237.nīti,sutta.1321.ka+rudhi+ṇa+ā.kamiti sukhaṃ,taṃ rundhatīti karuṇā.dī,ṭī,1.2.sī,ṭī,,1.7.nīti,sutta.1322.]
[ကရ+ဥဏ(႐ုဏ)+အာ။ ကီ+႐ုဏ+အာ။ ကိရ+ယု(႐ုဏ)+အာ။ ပရဒုေကၡ သတိ သာဓူနံ ဟဒယကမၸနံ ကေရာတီတိ က႐ုဏာ။ ကိဏာတိ ဝါ ပရဒုကၡံ ဟႎ-သတိ ဝိနာေသတီတိ က႐ုဏာ။ ကိရိယတိဝါ ဒုကၡိေတသု ဖရဏဝေသန ပသာရိယတီတိ က႐ုဏာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၃၇။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၂၁။ က+႐ုဓိ+ဏ+အာ။ ကမိတိ သုခံ၊ တံ ႐ုႏၶတီတိ က႐ုဏာ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၇။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
karuṇā:[f.] compassion; pity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Karuṇā,(f.) [cp.Vedic karuṇa nt.(holy) action; Sk.karuṇā,fr. kṛ.As adj.karuṇa see under 3.] pity,compassion.Karuṇā is one of the 4 qualities of character significant of a human being who has attained enfranchisement of heart (ceto-vimutti) in the 4 sentiments,viz.mettā k.° upekhā muditā Freq.found in this formula with °sahagatena cetasā.The first two qualities are complementary,and SnA 128 (on Sn.73) explains k° as “ahita-dukkh-âpanaya-kāmatā,” the desire of removing bane and sorrow (from one’s fellowmen),whilst mettā is expl.as “hita-sukh-ûpanayakāmatā,” the desire of bringing (to one’s fellow-men) that which is welfare and good.Other definitions are “paradukkhe sati sādhūnaṁ hadayakampanaṁ karotī ti” Bdhd 21; “sattesu k° karuṇāyanā karuṇāyitattaṁ karuṇā cetovimutti” as expl.of avihiṁsa dhātu Vbh.87; paradukkhāsahana-rasā Vism.318.K°-sahagatena cetasā denotes the exalted state of compassion for all beings (all that is encompassed in the sphere of one’s good influence:see cātuddisa “extending over the 4,i.e.all,directions):D.I,251; III,78,50,224; S.IV,296,322,351; V,115; A.I,183,196; II,129,184; III,225; V,300,345; J.II,129; Nd2 on Sn.73; Vbh.273,280; Dhs.1258.The def.of karuṇā at Vism.318 runs “paradukkhe sati sādhūnaṁ hadaya-kampanaṁ karoti.” Frequently referred to as an ideal of contemplation (in conn.w.bhāvanā & jhāna),so in “karuṇaṁ cetovimuttiṁ bhāveti” S.V,119; A.I,38; V,360; in k° cetovimutti bhāvitā bahulī-katā,etc.D.III,248; A.III,291; IV,300; in k°-sahagataṁ saddhindriyaṁ A.I,42; unspecified S.V,131; A.III,185; Nett 121,124; Ps.I,8; k°+mettā Nett 25; k°+muditā Bdhd 16 sq.,26 sq.,29; ananta k° pañña as Ep.of Buddha Bdhd 1; karuṇaṁ dūrato katvā,without mercy,of the Yamadūtā,messengers of Death Sdhp.287; mahā° great compassion Ps.I,126,133; --°samāpatti a “gest,” feat of great compassion:in which Buddha is represented when rising and surveying the world to look for beings to be worthy of his mercy and help D.II,237; Ps.1,126 f.DhA.I,26,367; PvA.61,195; -- 3.As adj.only in cpds.(e.g.°vācā merciful speech; neg.akaruṇa merciless Mhbv 85,& ati° very merciful J.IV,142) and as adv.karuṇaṁ pitifully,piteously,mournfully,in k° paridevati J.VI,498,513,551; Cp.IX.54; also in Abl.karuṇā J.VI,466.--See also kāruñña.

--âdhimutta intent upon compassion D.II,241,242; --ânuvattin following the dictates of mercy Dāvs III,46; --guṇaja originating in the quality of compassion Sdhp.570; --jala water of c.,shower of mercy Miln.22; Mhbv 16; --jhāna meditation on pity,ecstasy of c.D.II,237--39; --ṭṭhāniya worthy of c.PvA.72; --para one who is highest in compassion,compassionate Sdhp.112,345; --bala the power of c.Mhvs 15,61,130; Sdhp.577; --brahmavihāra divine state of pity Vism.319.--bhāvanā consideration or cultivation of pity Vism.314 sq.--rasa the sweetness of c.Mhbv 16; --vihāra (a heart) in the state of c.Vism.324 (& adj.°vihārin); DA.I,33; --sāgara an ocean of mercy Mhbv 7; --sītala “cool with c.” +hadaya,whose heart is tempered with mercy Sdhp.33; DA.I,1.(Page 197)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
karuṇā:Compassion,mercy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KARUṆĀ:[f] trắc ẩn,bi mẫn --yanā [f] sự bi mẫn,lòng trắc ẩn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
karuṇā:sự thượng xót,bi,bi mẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
karuṇā:က႐ုဏာ (ထီ)
[ကရ+ဥဏ(႐ုဏ)+အာ။ ကီ+႐ုဏ+အာ။ ကိရ+ယု(႐ုဏ)+အာ။ ပရဒုေကၡ သတိ သာဓူနံ ဟဒယကမၸနံ ကေရာတီတိ က႐ုဏာ။ ကိဏာတိ ဝါ ပရဒုကၡံ ဟႎ-သတိ ဝိနာေသတီတိ က႐ုဏာ။ ကိရိယတိဝါ ဒုကၡိေတသု ဖရဏဝေသန ပသာရိယတီတိ က႐ုဏာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၃၇။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၂၁။ က+႐ုဓိ+ဏ+အာ။ ကမိတိ သုခံ၊ တံ ႐ုႏၶတီတိ က႐ုဏာ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၇။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၂၂။]
(၁) သနားၾကင္နာျခင္း (က႐ုဏာ ေစတသိက္)။ (၂) သနားခ်စ္ခင္ျခင္း (ရာဂ)။ (၃) က႐ုဏာရသ။ (တိ) (၄) က႐ုဏာႏွင့္ယွဉ္ေသာ (က႐ုဏာစ်ာန္)။ (၅) သနားစရာေကာင္းေသာ။ (ႀကိ၊ဝိ) (၆) သနားစဖြယ္၊ သနားစရာေကာင္းေအာင္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
karuṇā:က႐ုဏာ (ဣ)
သနားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,