Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
karavīka:m.,karavī f.,karavīya m.[BSk.karaviṅka,kalaviṅka] 迦陵頻伽,郭公,美聲鳥.-bhāṇin 有迦陵頻伽聲的,美聲的.
パーリ語辞典 水野弘元著
karavīka:m.,karavī f.,karavīya m.[BSk.karaviṅka,kalaviṅka] 迦陵頻伽,郭公,美声鳥.-bhāṇin 迦陵頻伽の声ある,美声の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Karavīka,【陽】 印度的杜鵑鳥。 ~bhāṇī,【形】 清脆,以一種清楚又旋律美妙的聲音說話。(p97)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Karavīka,【陽】印度的杜鵑鳥(cuckoo),音譯︰迦陵頻伽鳥。karavīkabhāṇī,【形】清脆,以一種清楚又旋律美妙的聲音說話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
karavīka: karavīka(pu)
ကရဝီက(ပု)
[karavīka+ṇa.karavīkasakuṇāvā bahavo ettha santīti karavīko.,ṭī.26.]
[ကရဝီက+ဏ။ ကရဝီကသကုဏာဝါ ဗဟေဝါ ဧတၳ သႏၲီတိ ကရဝီေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
karavīka: karavīka(pu)
ကရဝီက(ပု)
[kala+ru+īka.kalaṃ ravatīti karavīko,īko,la-lopo.,ṭī.626.]
[ကလ+႐ု+ဤက။ ကလံ ရဝတီတိ ကရဝီေကာ၊ ဤေကာ၊ လ-ေလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၂၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
karavīka:[m.] the Indian cuckoo.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Karavīka,same J.V,204,416; Vv 364; Vism.112,206; VvA.166,219.

--bhāṇin speaking like the cuckoo,i.e.with a clear and melodious voice,one of the mahāpurisa-lakkhaṇas D.II,20=III,144=173=M.II,137,etc.; cp.Dial.II.17 n.and BSk.kalaviṅka-manojña-bhāṣin Sp.Av.Ś I.371 (Index p.225,where references to Lalitavist.are given).(Page 196)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Karavīka:One of the seven mountains surrounding Sineru (SnA.ii.443; Sp.i.119; Vsm.206; DhsA.298).

Between Karavīka and Isādhara lay a Sīdantarasamudda.J.vi.125;

see also Mtu.ii.300,where it is called Khadiraka,and Divy.217,450.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KARAVĪKA:[m] con chim,con cu rừng xứ Ấn Độ --bhāni [a] nói rõ ràng và du dương êm ái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
karavīka:ကရဝီက (ပု)
[ကလ+႐ု+ဤက။ ကလံ ရဝတီတိ ကရဝီေကာ၊ ဤေကာ၊ လ-ေလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၂၆။]
ျဖည္းညႇင္းသာယာေသာ အသံကို တြန္က်ဴးတတ္ေသာငွက္၊ ကရဝိက္ငွက္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
karavīka:ကရဝီက (ပု)
[ကရဝီက+ဏ။ ကရဝီကသကုဏာဝါ ဗဟေဝါ ဧတၳ သႏၲီတိ ကရဝီေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆။]
ကရဝီကေတာင္၊ ကရဝိက္ငွက္မ်ားစြာတို႔ ေနရာျဖစ္ေသာေတာင္။ ဤေတာင္သည္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ အျခံအရံေတာင္ ၇-လုံးတို႔တြင္ အပါအဝင္ျဖစ္၏။ ကရဝီရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
karavīka:ကရဝီက (ပ)
ကရဝီကေတာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
karavīka:ကရဝီက (ပ)
ကရဝိက္ငွက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,