Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Karabha,【陽】 1.駱駝。2.手腕。(p96)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Karabha,【陽】1.駱駝。2.手腕。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
karabha: karabha(pu)
ကရဘ(ပု)
[kara+abha.,ṭī.266,5va2.]
[ကရ+အဘ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၆၊ ၅ဝ၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
karabha:[m.] 1.a camel; 2.the wrist.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Karabha,the trunk of an elephant; in karabhoru (k°+ūru) (a woman) with beautiful thighs Mhbv 29.(Page 196)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KARABHA:[m] con lạc đà,một phần của bàn tay (từ cổ tay đến chân ngón tay)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
karabha:ကရဘ (ပု)
[ကရ+အဘ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၆၊ ၅ဝ၂။]
(၁) လက္ဝါးေစာင္း။ (၂) ကုလားအုပ္။ (၃) ဆင္ငယ္။ (၄) နံ႔သာေရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
karabha:ကရ-ဘ (ပ)
ကုလားအုပ္။ လက္ဝါးေစာင္း။ ဆင္ႏွာေမာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,