Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kara:a.m.[〃<kṛ] 為,做,作,製作,執行; 手.[用在 atikara(做得過頭的),dukkara(難做的,不容易做的),sukara(容易做的) 等] -ja-kāya 業生身,業所生身.-kaṭaka 手滑車,手滑輪(以便拉起水桶等).-mara 被用手殺死,奴隷(被擄獲時應死於敵人之手但被赦免而成為奴隷).-mita (被)以兩手測量過的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kara:a.m.[〃<kṛ] なす,作す,作る,行う; 手.[atikara,dukkara,sukara 等に用う.] -ja-kāya 業生身,業所生身.-kaṭaka 滑車.-mara 手で殺される,奴隷.-mita 両手で測られたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kara,【陽】 1.手。2.光線。3.稅。4.象鼻。(在【合】中) 【形】做的,執行的。 ~gga,手端。 ~ja,【陽】 指甲。 ~tala,【中】 手掌。 ~puṭa,【陽】揣手兒,雙手交錯。 ~bhūsā,【陰】 手飾品,手鐲。(p96)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kara,(‹kar(梵kr)),【形】1.做的,執行的。2.【陽】1.作者,手(“the maker,” i.e.the hand)。(在【合】中) karagga,手端。karaja,【陽】指甲。karatala,【中】手掌。karapuṭa,【陽】揣手兒,雙手交錯。karabhūsā,【陰】手飾品,手鐲。atikaraṁ (adv.) doing too much,going too far; karadukkara (a) difficult to do,not easy,hard,arduous;; (n.nt.) something difficult,a difficult task; ukkara-kārikā “doing of a hard task,” exertion,austerity.karasukara easy to do; na sukaraṁ w.inf.it is not easy to.   karakaṭaka (m.nt.) a hand-wheel,i.e.a pulley by which to draw up a bucket of water; karaja “born of kamma” in karaja-kāya the body sprung from action,an expression always used in a contemptible manner,therefore=the impure,vile,low body.karaja-rūpa.karatala the palm of the hand; karamara “one who ought to die from the hand (of the enemy),” but who,when captured,was spared and employed as slave; a slave; karānītā a woman taken in a raid,but subsequently taken to wife; one of the 10 kinds of wives (see itthi) (=dhajāhaṭā); karagāhaṁ gaṇhāti to make prisoner; karamita “to be measured with (two) hands,” in karamajjhā,a woman of slender waist.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kara: kara(pu)
ကရ(ပု)
[kira+a.kirati timiraṃ karo.,ṭī.64.]
[ကိရ+အ။ ကိရတိ တိမိရံ ကေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kara: kara(pu)
ကရ(ပု)
[kara+a.,ṭī.265.]
[ကရ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kara:[m.] 1.the hand; 2.a ray; 3.a tax; 4.the trunk of an elephant.(adj.),(in cpds.),doing; performing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kara,[fr.kṛ] 1.(adj.) (-°) producing,causing,forming,making,doing,e.g.anta° putting an end to; pabhaṁ causing splendour; pāpa° doing evil; divā° & divasa the day-maker,i.e.the sun; kaṇhabhāva° causing a “black” existence (of pāpakamma) J.IV,9; padasandhi° forming a hiatus PvA.52; vacana°,etc.‹-› 2.(m) “the maker,” i.e.the hand Mhvs 5,255--256; 30,67.--atikaraṁ (adv.) doing too much,going too far J.I,431; --dukkara (a) difficult to do,not easy,hard,arduous S.I,7; IV,260; A.I,286; IV,31,135; V,202; +durabhisambhavo Sn.429 701; Ud.61; (n.nt.) something difficult,a difficult task A.I,286 (cp.IV.31); J.I,395; Miln.121,dukkara-kārikā “doing of a hard task,” exertion,austerity M.I,93; Nd2 262b--sukara easy to do S.I,9; II,181; Dh.163; Ud.61; na sukaraṁ w.inf.it is not easy to ...D.I,250; A.III,52,184; IV,334.

--kaṭaka (m.nt.) a hand-wheel,i.e.a pulley by which to draw up a bucket of water Vin.II,122; cp.Vin.Texts III,112; --ja “born of kamma” in karaja-kāya the body sprung from action,an expression always used in a contemptible manner,therefore=the impure,vile,low body A.V,300; J.I,5; Vism.287,404; DA.I,113,217,221; DhA.I,10; III,420; DhsA.403.karaja-rūpa Vism.326.--tala the palm of the hand Mhbv 6,34; --mara “one who ought to die from the hand (of the enemy),” but who,when captured,was spared and employed as slave; a slave J.III,147,361; IV,220; DhA.III,487; --°ānītā a woman taken in a raid,but subsequently taken to wife; one of the 10 kinds of wives (see itthi) Vin.III,140 (=dhajāhaṭā); --gāhaṁ gaṇhāti to make prisoner J.I,355; III,361; --mita “to be measured with (two) hands,” in °majjhā,a woman of slender waist J.V,219; VI,457.(Page 195)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KARA:[m] cánh tay,ánh rọi,thuế má,vòi con voi [adj] làm việc,biểu diễn --gga đầu cánh tay --ja móng tay --tala [nt] lòng bàn tay --puṭa [m] chỗ xếp cánh tay,khoanh tay --bhūsā [f] chiếc vòng,các loại trang điểm cánh tay
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kara:ကရ (ပု)
[ကရ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၅။]
(၁) လက္၊ လက္ဝါးျပင္။ (၂) ဆင္ႏွာေမာင္း။ (၃) သုက္ေသြး။ (၄) မိုးသီး။ (တိ) (၅) ျပဳတတ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kara:ကရ (ပု)
[ကိရ+အ။ ကိရတိ တိမိရံ ကေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄။]
(၁) အခြန္အတုတ္။ ကရကာရက-ၾကည့္။ (၂) အေရာင္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kara:ကရ
တနာ = ကရေဏ-ျပဳျခင္း၌။ ကေရာတိ၊ ကယိရတိ၊ ကုဗၺတိ၊ ၾကဳဗၺတိ။
သြာ = ဝေဓ-သတ္ပုတ္ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ ကိေဏာတိ၊ ကိဏုေတ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kara:ကရ (ပ)
ျပဳေသာသူ။ ေရာင္ျခည္။ လက္။ ဆင္ႏွာေမာင္း။ အခြန္အတုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kara:ကရ (တိ) (√ကရ္+အ)
ျပဳသည္။
ဟိတကရ၊ စီးပြားျပဳသူ။ ဒုကၠရ၊ ျပဳႏိုင္ခဲသည္။ သုကရ၊ ျပဳလြယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,