Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
kappiyakāraka:凈人。簡稱kappiya,意為使事物成為比庫或僧團允許接受和使用的未受具戒者。也包括為比庫或僧團提供無償服務者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappiyakāraka: kappiyakāraka(pu)
ကပၸိယကာရက(ပု)
[kappiya+kāraka]
[ကပၸိယ+ကာရက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kappiyakāraka:[m.] an attendant of a monk; one who provides appropriate things.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kappiyakāraka:những cư sĩ chuyên lo việc chuẩn hóa các món vật dụng hay thực phẩm để chư tỳ khưu có thể dùng (chẳng hạn lấy ra các hột từ trái cây hoặc dùng dao tạo một vết cắt tượng trưng)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappiyakāraka:ကပၸိယကာရက (ပု)
[ကပၸိယ+ကာရက]
အပ္ေအာင္ျပဳတတ္ေသာ၊ သူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappiyakāraka:ကပၸိယ-ကာရက (ပ)
အပ္သည္ကို ျပဳတတ္ေသာ လူသာမေဏ။ အပ္ေအာင္ ျပဳေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,