Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappiyabhūmi: kappiyabhūmi(thī)
ကပၸိယဘူမိ(ထီ)
[kappiya+bhūmi]
[ကပၸိယ+ဘူမိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kappiyabhūmi:nhà kho hay phòng chứa dành cất giữ các món thực phẩm hay thuốc men được dâng chung tăng chúng trong nguyên tác anh ngữ có kể rõ các loại nhà kho ở tự viện nhưng kể gọn thì gồm hai loại nhà kho chuyên dụng và nhà kho do tăng chúng tạm thời chỉ định
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappiyabhūmi:ကပၸိယဘူမိ (ထီ)
[ကပၸိယ+ဘူမိ]
(၁) အပ္ေသာေျမ။ (၂) အပ္ေသာေက်ာင္းကုဋိ။ (၃) အပ္ေသာေနရာအရပ္။ ဥဒကုေကၡပသိမ္ထိုက္ရာ အရပ္၊ ဘိကၡဳနီမတဦးတည္းရြာတစ္ပါးသို႔ ဝင္ႏိုင္ေသာေနရာ၊ တိုင္ပင္ေကာင္းေသာ ဘိကၡဳနီမေက်ာင္း၊ အရံတြင္း ဆြမ္းစားဇရပ္၊ တိတၳိေက်ာင္း၊ ရဟန္းမ်ား ကိုယ္လႈပ္ေနေကာင္းေသာ ဘိကၡဳနီမ တည္းေနဖူးေသာ ေနရာတို႔ျဖစ္သည္။ ကပၸိယကုဋိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappiyabhūmi:ကပၸိယ-ဘူမိ (ဣ)
အပ္ေသာ ေျမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,