Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kappiya:a.[kappa-iya] 適當的,被允許的,依據規則規定的(according to rule),淨[淨事,淨行,淨物,淨食] ; 輪廻的,劫的.-āhāra 淨食,清淨食.-kāraka 給與者.-kuṭī 食廚,用房(精舎僧房住處之外,可儲放物品的地方).-cīvara 淨衣.
パーリ語辞典 水野弘元著
kappiya:a.[kappa-iya] 適当なる,許される,浄 [浄事,浄行,浄物,浄食] ; 輪廻の,劫の.-āhāra 浄食,清浄食.-kāraka 給与者.-kuṭī 食厨,用房.-cīvara 浄衣.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
kappiya:凈人。kappiyakāraka之簡稱,意為使事物成為比庫或僧團允許接受和使用的未受具戒者。也包括為比庫或僧團提供無償服務者。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kappiya,【形】 充用的,守法的,適當的。~kāraka,【陽】 出家人的隨從,提供適當事物的人。~bhaṇḍa,【中】 允許出家人用的事物。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kappiya,【形】充用的,守法的,適當的。kappiyakāraka(kappiya適當的+kāraka作者),【陽】出家人的隨從,提供適當事物的人,凈人(在佛教僧團有十七種「執事人」(veyyāvaccakara),只有第十三種「凈人」是在家眾)。kappiyabhaṇḍa,【中】允許出家人用的事物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappiya: kappiya(pu,na)
ကပၸိယ(ပု၊န)
[kappa+iya.tattha kappena kappaṃ vā yuttaṃ kappiyaṃ,samaṇavohārena samaṇavohārassa vāanurūpanti attho.kaṅkhā,yo,mahāṭī,3.338.kappiyanti samaṇavohārena vohārassa vā yuttaṃ anurūpaṃ.pā,yo,1.18.]
[ကပၸ+ဣယ။ တတၳ ကေပၸန ကပၸံ ဝါ ယုတၱံ ကပၸိယံ၊ သမဏေဝါဟာေရန သမဏေဝါဟာရႆ ဝါအႏု႐ူပႏၲိ အေတၳာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၃၃၈။ ကပၸိယႏၲိ သမဏေဝါဟာေရန ေဝါဟာရႆ ဝါ ယုတၱံ အႏု႐ူပံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။ ၁၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappiya: kappiya(ti)
ကပၸိယ(တိ)
[kappa+ya.nirutti,nhā.372-nitea cintetabbanti cinteyyaṃ...acintiyaṃ manteyyaṃ mantiyaṃ pucaṃ yūyuea kappavadādīhi yo.,5.3va- ya- i-lāyuea hu yū.]
[ကပၸ+ယ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၃၇၂-၌ စိေႏၲတဗၺႏၲိ စိေႏၲယ်ံ...အစိႏၲိယံ မေႏၲယ်ံ မႏၲိယံ ပုစံမ်ားကို နည္းယူ၍ ကပၸေနာင္ဝဒါဒီဟိ ေယာ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၃ဝ-သုတ္ျဖင့္ ယ-သက္ ဣ-လာ၍ ၿပီးသည္ဟု ယူသင့္သည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kappiya:[adj.] appropriate; lawful; proper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kappiya,(adj.) [fr.kappa] 1.(cp.kappa II.1a) according to rule,right,suitable,fitting,proper,appropriate (PvA.26=anucchavika paṭirūpa) J.I,392; DA.I,9; PvA.25,141.-- not right,not proper,unlawful Vin.I,45,211; II,118; III,20; (nt) that which is proper A.I,84; Dhs.1160; -- ibid; --kappiyâkappiya (nt) that which is proper and that which is not J.I,316; DA.I,78.‹-› 2.(cp.kappa II.1b) connected with time,subject to kappa,i.e.temporal,of time,subject to saṁsāra; of devamanussā Sn.521; na+of the Muni Sn.914.In another sense (“belonging to an Age”) in cpd.paṭhama °-kāla the time of the first Age J.II,352.-- delivered from time,free from saṁsāra,Ep.of an Arahant Sn.860; cp.Miln.49,50.See also kappika.

--ânuloma (nt.) accordance with the rule Nett 192.--kāraka “one who makes it befitting,” i.e.who by offering anything to a Bhikkhu,makes it legally acceptable Vin.I,206; --kuṭī (f.) a building outside the Vihāra,wherein allowable articles were stored,a kind of warehouse Vin.I,139; II,159; --dāraka a boy given to the Bhikkhus to work for them in the Vihāra DA.I,78 (v.l.BB °kāraka); --bhaṇḍa utensils allowable to the Bhikkhus J.I,41; DhA.I,412. thing unauthorised Vin.II.169; a list of such forbidden articles is found at Vin.I,192; --bhūmi (f.) a plot of ground set apart for storing (allowable) provisions Vin.I,239 (cp.°kuṭi); --lesa [cp.Sk.kalpya] guile appropriate to one’s own purpose VvA.348; --saññin (a) imagining as lawful (that which is not) A.I,84; opp.ibid.--°tā the imagining as lawful (that which is not) appl.to kukkucca Dhs.1160; opp.ibid.(Page 188)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAPPIYA:[a] thích hợp,đúng luật,chính xác --kāraka [m] người hầu hay phục dịch người tu,người cung cấp vật dụng thích hợp --bhaṇṇa [nt] vật dụng của các bậc tu hành
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kappiya:việc thích hợp,chính đáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappiya:ကပၸိယ (တိ)
[ကပၸ+ယ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၃၇၂-၌ စိေႏၲတဗၺႏၲိ စိေႏၲယ်ံ...အစိႏၲိယံ မေႏၲယ်ံ မႏၲိယံ ပုစံမ်ားကို နည္းယူ၍ ကပၸေနာင္ဝဒါဒီဟိ ေယာ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၃ဝ-သုတ္ျဖင့္ ယ-သက္ ဣ-လာ၍ ၿပီးသည္ဟု ယူသင့္သည္။]
(၁) ၾကံစည္တတ္ေသာ၊ သူ။ (၂) ၾကံစည္အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappiya:ကပၸိယ (ပု၊န)
[ကပၸ+ဣယ။ တတၳ ကေပၸန ကပၸံ ဝါ ယုတၱံ ကပၸိယံ၊ သမဏေဝါဟာေရန သမဏေဝါဟာရႆ ဝါအႏု႐ူပႏၲိ အေတၳာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၃၃၈။ ကပၸိယႏၲိ သမဏေဝါဟာေရန ေဝါဟာရႆ ဝါ ယုတၱံ အႏု႐ူပံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။ ၁၈။]
(ပု) (၁) နိေျဂာဓကပၸမေထရ္။ (န) (၂) အပ္ေသာ အရာဝတၳဳ။ (တိ) (၃) ရဟန္းတို႔ အေခၚအေဝၚ အသုံးအႏႈန္း၊ ကပၸိျခင္း၊ အပ္ေအာင္ျပဳျခင္း။ (၄) အပ္ေအာင္ျပဳတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappiya:ကပၸိယ (ပ)
အပ္သည္ကို ျပဳေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappiya:ကပၸိယ (တိ) (ကပၸ+ဣယ)
အပ္သည္။ ရဟန္းတို႔အား အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,