Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kappeti:[BSk.kalpayati kḷp] 做,辦,從事,營造建造(create,build,construct),整理,準備.caus.kappāpeti 使整理,使準備.pass.kappati,kappīyati; ppr.kappiyamāna 請人(讓人,使人,叫人)正在準備(馬具).
パーリ語辞典 水野弘元著
kappeti:[BSk.kalpayati kḷp] なす,営む,整える,準備する.caus.kappāpeti 整えさす,用意させる.pass.kappati,kappīyati; ppr.kappiyamāna (馬具の)準備してもらう.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kappeti,(kapp + e),準備,上馬具,整理,考慮,制造,過著(生活)。kappesi,【過】。kappenta,【現分】。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kappeti,(kapp(kḷp)使適合+e),準備,上馬具,整理,考慮,制造,過著(生活)。kappesi,【過】。kappenta,【現分】。opt.kappeyya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappeti: kappeti(kri)
ကေပၸတိ(ႀကိ)
[kappa+ṇe+ti]
[ကပၸ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kappeti:[kapp + e] prepares; harnesses; trims; considers; makes; leads (one's life).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kappeti,[Der.from kappa,cp.Sk.kṛpa shape,form; *qǔrep caus.from.fr.*qǔer=Sk.kr,karoti to shape,to make,cp.karoti] to cause to fit,to create,build,construct,arrange,prepare,order.

I.lit.1.in special sense:to prepare,get done,i.e.harness:J.I,62; plait DA.I,274,an offering (yaññaṁ) Sn.1043; i.e.to trim etc.M.II,155; J.I,223; Mhvs 25,64.2,generally (to be translated according to the meaning of accompanying noun),to make,get up,carry on etc.(=Fr.passer),viz.iriyāpathaṁ to keep one’s composure Th.I,570; J.V,262; Bdhd 33; jīvitaṁ: to lead one’s life PvA.3,4,13; divāvihāraṁ to take the noonday rest Mhvs 19,79; nisajjaṁ to sit down Vin.III,191; vāsaṁ,saṁvāsaṁ to make one’s abode D.II,88; Sn.283; PvA.36,47; saṁvāsaṁ to have (sexual) intercourse with J.III,448; Mhvs 5,212; PvA.6; seyyaṁ: to lie down,to make one’s bed Pug.55 etc.(acelaka-passage=D.I,166).

II.fig.1.in special sense:to construct or form an opinion,to conjecture,to think Sn.799; DA.I,103; -- 2.generally:to ordain,prescribe,determine J.V,238 (=say vidahati) -- Caus.II.kappāpeti to cause to be made in all senses of kappeti; e.g.Vin.II,134 (massuṁ k.to get one’s beard done); J.V,262 (hatthiyānāni k.to harness the elephant-cars); DA.I,147 (pañca hatthinikā-satāni k.harness the 500 elephants).Pass.kappiyati in ppr.kappiyamāna getting harnessed J.I,62.(Page 188)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kappeti:To arrange,to make,to establish,to enter upon; to think,to imagine; to cut
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAPPETI:(kapp+e) sửa soạn,thắng cương,sắp đặt có thứ tự,cân nhắc,làm,hướng dẫn cuộc đời mình [aor] --esi [prp] kappenta --tvā [abs] đang sửa soạn,sắp đặt có thứ tự
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kappeti:sống theo,áp dụng,thực hiện,đạt đến sắc giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappeti:ကေပၸတိ (ႀကိ)
[ကပၸ+ေဏ+တိ]
(၁) ျပဳ၏၊ ျဖစ္ေစ၏။ (၂) စီရင္၏၊ ယွဉ္-တပ္-က-၏။ (၃) ခ်ီ၏၊ ခ်ိန္ရြယ္၏။ (၄) ၾကံစည္-စဉ္းစား-၏။ (၅) ျဖတ္၏၊ ရိတ္၏။ (၆) ယုံၾကည့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappeti:ကေပၸတိ (√ကပၸ္)
ျပဳ၏။ စီရင္၏။ ၾကံ၏။
ဇီဝိတံ ကေပၸတိ၊ အသက္ေမြးျခင္းကို ျပဳ၏။ နိဒၵံ ကေပၸတိ၊ အိပ္ျခင္းကို ျပဳ၏။ ေကသမႆံု ကေပၸတြာ၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ျပဳျပင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,