Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kappati:[kappeti 的 pass.,Sk.kalpyate] 適合(fit),(會是)適當(to be fit,to be proper).
パーリ語辞典 水野弘元著
kappati:[kappeti の pass.,Sk.kalpyate] 適する,適当である.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kappati,(kapp + a),是適宜,看起來或覺得是…的樣子,適當的。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kappati,(kapp使適合+a),是適宜,看起來或覺得是…的樣子,適當。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappati: kappati(kri)
ကပၸတိ(ႀကိ)
[kapu(=sāmatthiyahiṃ sā-takkalagandhesu)+a+ti.nīti,dhā.12va.]
[ကပု(=သာမတၳိယဟႎ သာ-တကၠလဂေႏၶသု)+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kappati:[kapp + a] is fit,seeming,or proper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kappati,[Pass.of kappeti,cp.Sk.kalpyate] to be fit,seeming,proper,with Dat.of person D.II,162; Vin.II,263,294; III,36; Th.1,488; Mhvs 4,11; 15,16.(Page 187)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kappati:To be fitting,allowable,right,proper
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAPPATI:(kapp+a) nên,được,giống như,đúng,chính --na [nt] --nā [f] sự định,sự đặt để,sự thắng yên ngựa,để cho có thứ tự,sự suy nghĩ --jīvita sự sanh sống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappati:ကပၸတိ (ႀကိ)
[ကပု(=သာမတၳိယဟႎ သာ-တကၠလဂေႏၶသု)+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂ဝ။]
(၁) အပ္စပ္၏။ (၂) ညႇဉ္းဆဲ၏။ (၃) သစ္ေစးနံ႔နံ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappati:ကပၸတိ (√ကပၸ္)
အပ္၏။ သင့္၏။ သင့္ေလ်ာ္၏။ စြမ္းႏိုင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,