Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kappāsa:m.[Sk.karpāsa] 劫貝※,綿,木綿,綿花.-picu 木棉 [※樹名,又作劫波育,劫波羅,劫婆羅,劫波娑,劫波薩,劫貝娑;劫貝娑花,花同柳絮,可以為綿].
パーリ語辞典 水野弘元著
kappāsa:m.[Sk.karpāsa] 劫貝,綿,木綿,綿花.-picu 木棉.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kappāsa,【中】 棉花。~paṭala,【中】 棉花層。~maya,~sika,【形】 棉制的。~pāsī,【陽】 棉花樹。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kappāsa,(=kapāsa;梵 karpāsa),【中】棉花,棉布,古譯:古貝。kappāsapaṭala,【中】棉花層。kappāsamaya,kappāsasika,【形】棉制的。kappāsī,【陽】棉花樹。kappāsapicu【陽】棉花絮。kappāsika,劫貝衣,即以劫貝樹絮織成之綿衣。kappāsikavanasaṇḍa,【陽】劫貝樹林。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappāsa: kappāsa(ti)
ကပၸါသ(တိ)
[kappāsa+ṇa]
[ကပၸါသ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kappāsa: kappāsa(pu,na)
ကပၸါသ(ပု၊န)
[kara+pāsa.(kapīsa-saṃ)]
[ကရ+ပါသ။ (ကပီသ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kappāsa:[nt.] cotton.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kappāsa,[cp.Sk.karpāsa] 1.the silk-cotton tree J.III,286; VI,336.-- 2.cotton D.II,141; A.III,295; S.V,284; J.I,350; VI,41; comb.w.uṇṇa A.III,37=IV.265=268.

--aṭṭhi a cotton seed DhA.III,71; --paṭala the film of the cotton seed Vism.446; Bdhd 66; --picu cotton S.V,284; J.V,110,343; VI,184:--maya made of cotton PvA.77.(Page 187)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAPPĀSA:[nt] gòn,bông vải--patala [nt] người trồng bông vải --maya,--sika [a] làm bằng vải --pāsi [m] cây bông vải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappāsa:ကပၸါသ (ပု၊န)
[ကရ+ပါသ။ (ကပီသ-သံ)]
(ပု) (၁) ဝါပင္။ ကပၸါသေခတၱ-ၾကည့္။ (၂) ဝါဂြမ္း။ (န) (၃) ဝါသီး။ ကပၸါသ႒ိ-ၾကည့္။ (၄) ဝါခ်ည္။ ကပၸါသပဋ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kappāsa:ကပၸါသ (တိ)
[ကပၸါသ+ဏ]
ဝါခ်ည္ျဖင့္ရက္ေသာ (အဝတ္အထည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kappāsa:ကပၸါသ (ပ)
ဝါ။ ဝါဂြမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,