Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kapalla:n.[Sk.kapāla] 大釜,壺,鉢,炸東西用的鍋.-pūva 饅頭.
パーリ語辞典 水野弘元著
kapalla:n.[Sk.kapāla] 大釜,壷,鉢,揚げ鍋.-pūva 饅頭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kapalla,kapallaka,【中】平底鍋,陶瓷碎片。~pūva,【陽】【中】 薄烤餅。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kapalla,kapallaka,【中】平底鍋,陶瓷碎片,大釜,壺,缽。kapallapūva,【陽】【中】薄烤餅,饅頭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kapalla: kapalla(na)
ကပလႅ(န)
[kapāla+ṇya]
[ကပါလ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kapalla:[nt.] a frying pan; pot-sherd.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kapalla,(nt.) [Sk kapāla; orig.skull,bowl,cp.kapola & Lat.caput,capula,capillus,Goth.haubi,E.head]‹-› 1.a bowl in form of a skull,or the shell of reptiles; see kapāla.-- 2.an earthenware pan used to carry ashes J.I,8; VI,66,75; DhA.I,288.-- 3.a frying pan (see cpds.& cp.aṅgāra-kapalla) Sn.672.--kapalla is only a variant of kapāla.

--pāti an earthen pot,a pan J.I,347=DhA.I,371; --pūva a pancake J.I,345; DhA.I,367; VvA.123; Mhvs 35,67.(Page 186)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kapalla,at Vin.I,203,is an error for kajjala,lamp-black,used in preparation of a collyrium (cp.J.P.T.S.1887,167).(Page 186)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAPALLA:,--laka [nt] chảo chiên,mảnh,miếng bể (chén) --pūva [m] [nt] bánh chiên,nướng trên vỉ,như bánh tráng,bánh kẹp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kapalla:ကပလႅ(န)
[ကပါလ+ဏ်]
(၁) အိုးကင္း၊ ဒယ္အိုး။ (၂) အိုးခြက္။ (၃) မင္၊ က်ပ္ခိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kapalla:ကပလႅ (န)
ခြက္။ အိုးကင္း။ကပါလ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kapalla:ကပလႅ (ပ)
မီးခိုး။ ဆီမီး။ က်ပ္ခိုး။ကဇၨလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,