Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kapāla:n.[〃cf.kapalla] 鉢,龜甲,頭蓋骨,炸東西用的鍋.-ābhata 集中在鉢內的食物.-hattha 手已捧鉢了,把鉢捧在手上了.
パーリ語辞典 水野弘元著
kapāla:n.[〃cf.kapalla] 鉢,亀甲,頭蓋骨,揚げ鍋.-ābhata 鉢に集った食物.-hattha 鉢を手にした.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kapāla,kapālaka,【陽】 1.(似龜的)殼。2.平鍋。3.乞丐的碗。sīsa~,頭蓋骨。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kapāla,kapālaka,【陽】1.(似龜的)殼。2.平鍋。3.乞丐的碗。sīsakapāla,頭蓋骨。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kapāla: kapāla(pu,na)
ကပါလ(ပု၊န)
[ka+pāla+.,ṭī.279.kappa+kāla.,7.186.]
[က+ပါလ+။ ဓာန္၊ ဋီ။၂၇၉။ ကပၸ+ကာလ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kapāla:[m.] 1.a shell (like that of a tortoise); 2.a frying pan; pan.3.beggar's bowl.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kapāla,(nt.) [Sk.kapāla,see kapalla] -- 1.a tortoiseor turtle-shell S.I,7=Miln.371; S.IV,179; as ornament at DA.I,89.-- 2.the skull,cp.kaṭāha in sīsakaṭāha.‹-› 3.a frying pan (usually as ayo°,of iron,e.g.A.IV,70; Nd2 304III; VvA.335) J.II,352; Vv 845; DhA.I,148 (v.l.°kapalla); Bdhd 100 (in simile).-- 4.a begging bowl,used by certain ascetics S.IV,190; V,53,301; A.I,36; III,225; J.I,89; PvA.3.-- 5.a potsherd J.II,301.

--ābhata the food collected in a bowl A.I,36; --khaṇḍa a bit of potsherd J.II,301; --hattha “with a bowl in his hand,” begging,or a beggar,Th.1,1118; J.I,89; III,32; V,468; PvA.3.(Page 186)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAPĀLA:,--laka [m] vỏ,mu (sò hay đồi mồi),chảo để chiên,chảo,chén của người đi xin --sisa sọ người,đầu lâu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kapāla:ကပါလ (ပု၊န)
[က+ပါလ+။ ဓာန္၊ ဋီ။၂၇၉။ ကပၸ+ကာလ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၆။]
(၁) အိုး၊ အိုးကင္း။ (၂) သပိတ္။ (၃) ခြက္။ (၄) အိုးျခမ္းကြဲ။ (၅) အခြံ (လိပ္ခြံစသည္)။ (၆) ဦးေခါင္းခြံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kapāla:ကပါလ (န)
ခြက္။ အိုးကင္း။ ဦးေခါင္းခြံ။ အခြံ။ အိုးျခမ္းကြဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,