Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kandara:m.[〃] 窟,洞窟,石窟,溪谷,峽谷.
パーリ語辞典 水野弘元著
kandara:m.[〃] 窟,洞窟,石窟,渓谷,峡谷.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kandara,【陽】 kandarā,【陰】 在山壁中的洞穴。(p94)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kandara,【陽】kandarā,【陰】窟穴,在山壁中的洞穴。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kandara: kandara(thī,pu)
ကႏၵရ(ထီ၊ပု)
[kaṃ+dara+a.thī-nitea kandarā,kandarī.nīti,sutta.421.kaṃ jalavācakamabyayaṃ,kena darīyate kandaro,ā,kandarā.,ṭī.6va9.kanda+ara,kandati avhāyatīti kandaro.,7.159.]
[ကံ+ဒရ+အ။ ထီ-၌ ကႏၵရာ၊ ကႏၵရီ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၂၁။ ကံ ဇလဝါစကမဗ်ယံ၊ ေကန ဒရီယေတ ကႏၵေရာ၊ အာ၊ ကႏၵရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝ၉။ ကႏၵ+အရ၊ ကႏၵတိ အဝွါယတီတိ ကႏၵေရာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၅၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kandara:[m.] a grotto on the slope of a mountain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kandara,[Sk.kandara] -- 1.a cave,grotto,generally,on the slope or at the foot of a mountain Vin.II,76,146; used as a dwelling-place Th.1,602; J.I,205; III,172.‹-› 2.a glen,defile,gully D.I,71=A.II,210=Pug.59; A.IV,437; Miln.36; expld at DA.I,209 (as a mountainous part broken by the water of a river; the etym.is a popular one,viz.“kaṁ vuccati udakaṁ; tena dāritaṁ”).k-padarasākhā A.I,243=II.240; PvA.29.(Page 186)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KANDARA:,--rā [f] động,hang ở trên dốc núi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kandara:thạch động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kandara:ကႏၵရ (ထီ၊ပု)
[ကံ+ဒရ+အ။ ထီ-၌ ကႏၵရာ၊ ကႏၵရီ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၂၁။ ကံ ဇလဝါစကမဗ်ယံ၊ ေကန ဒရီယေတ ကႏၵေရာ၊ အာ၊ ကႏၵရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝ၉။ ကႏၵ+အရ၊ ကႏၵတိ အဝွါယတီတိ ကႏၵေရာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၅၉။]
ေခ်ာက္၊ (ဝဒႏၲိဝါဒအရ) ခ်ဳံႏြယ္သစ္ခက္ျမက္ပင္တို႔ ေရာယွက္ပိတ္ဖုံးအပ္ေသာ ျမစ္ေကြ႕,ေတာင္ဝွမ္းအရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kandara:ကႏၵရ (ပ)
ေခ်ာက္။ ဂူ။ လိုဏ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,