Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kanda:m.[〃] 球根(植物中各種膨大而層疊成球狀物的地下莖及根的總稱,如甘藷・洋蔥・百合的鱗莖・劍蘭的球莖等均屬之).-mūla 莖及根,球根.
パーリ語辞典 水野弘元著
kanda:m.[〃] 球根.-mūla 球と根,球根.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kanda,【陽】 塊莖,薯蕷。(p93)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kanda,【陽】塊莖,薯蕷(yam)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kanda: kanda(pu)
ကႏၵ(ပု)
[kanda+a.kanda avhāne rodaneca.,ṭī.549.kama+,sokavisayo kāmīyatīti kando.mūlaviseso.,7.95.]
[ကႏၵ+အ။ ကႏၵ အဝွါေန ေရာဒေနစ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၉။ ကမ+ဒက္၊ ေသာကဝိသေယာ ကာမီယတီတိ ကေႏၵာ။ မူလဝိေသေသာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၉၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kanda:[m.] a tuber; yam.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kanda,[Sk.kanda] a tuberous root,a bulb,tuber,as radish,etc.J.I,273; IV,373; VI,516; VvA.335; °mūla bulbs and roots (°phala) D.I,101; a bulbous root J.V,202.(Page 186)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KANDA:[m] rễ,củ,giống khoai mỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kanda:ကႏၵ(ပု)
[ကႏၵ+အ။ ကႏၵ အဝွါေန ေရာဒေနစ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၉။ ကမ+ဒက္၊ ေသာကဝိသေယာ ကာမီယတီတိ ကေႏၵာ။ မူလဝိေသေသာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၉၅။]
အရင္းဖု၊ အျမစ္ဖု၊သစ္ဥ သစ္ဖု။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kanda:ကႏၵ
ဘူ+စု = ေရာဒနာ ဝွါန ဗ်ာကုေလသု-ငိုေႂကြးျခင္း,ေခၚတျမည္တမ္းျခင္း,ေႏွာင့္ယွက္ဗ်ာပါ စိတ္မသာျခင္းတို႔၌။ ကႏၵတိ၊ ကေႏၵတိ၊ ကႏၵယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kanda:ကႏၵ (ပ)
သစ္ဥ။ သစ္ဖု။ ဝပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,