Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kanaka:n.[〃] 金,黃金.
パーリ語辞典 水野弘元著
kanaka:n.[〃] 金,黄金.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kanaka,【中】 黃金。 ~cchavī,~ttaca,【形】 金膚色。~ppabhā,【陰】 金色。~vimāna,【中】 金宮。(p93)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kanaka,【中】黃金。kanakacchavī,kanakattaca,【形】金膚色。kanakappabhā,【陰】金色。kanakavimāna,【中】金宮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kanaka: kanaka(na)
ကနက(န)
[kana+ṇvu.,ṭī.487.kana+aka,kanati dibbatīti kanakaṃ,suvaṇṇaṃ.,7.18.]
[ကန+ဏြဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၇။ ကန+အက၊ ကနတိ ဒိဗၺတီတိ ကနကံ၊ သုဝဏၰံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kanaka:[nt.] gold.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kanaka,(nt.) [cp.Sk.kanaka; Gr.knh_kos yellow; Ags.hunig=E.honey.See also kañcana] gold,usually as uttatta° molten gold; said of the colour of the skin Bu I.59; Pv III,32; J.V,416; PvA.10 suvaṇṇa).

--agga gold-crested J.V,156; --chavin of golden complexion J.VI,13; --taca (adj.) id.J.V,393; --pabhā golden splendour Bu XXIII,23; --vimāna a fairy palace of gold VvA.6; PvA.47,53; --sikharī a golden peak,in °rājā king of the golden peaks (i.e.Himālayas):Dāvs.IV,30.(Page 185)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KANAKA:[nt] vàng (bạc) --cchavī,--ttaca [a] da màu vàng --ppabhā [f] màu vàng --vimāna [nt] đền vàng,cung điện bằng vàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kanaka:ကနက (န)
[ကန+ဏြဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၇။ ကန+အက၊ ကနတိ ဒိဗၺတီတိ ကနကံ၊ သုဝဏၰံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈။]
ေရႊ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kanaka:ကနက (န) (√ကန္+အက)
ေရႊ။ ေရႊတန္ဆာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,