Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kammapaccaya,【陽】業緣(kamma condition)。sahajāta-kammapaccaya,俱生業緣。anantara-kammapaccaya,無間業緣。pakatūpanissayapaccaya,自然親依止(業)緣。nānākkhaṇikakammapaccaya,異剎那業緣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kammapaccaya: kammapaccaya(pu)
ကမၼပစၥယ(ပု)
[kamma+paccaya]
[ကမၼ+ပစၥယ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kammapaccaya:nghiệp duyên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kammapaccaya:ကမၼပစၥယ (ပု)
[ကမၼ+ပစၥယ]
(၁) ကံအေဖာ္ရွိေသာ အေၾကာင္း၊ ကံ၏အေဖာ္ျဖစ္ေသာအေၾကာင္း။ (၂) ကံျဖစ္ေသာအေၾကာင္း၊ ကမၼပစၥည္း။ (၃) ကံ၏အေၾကာင္း၏အျဖစ္၊ ကံ၏အစြမ္းသတၱိ။ (တိ) (၄) ကံဟူေသာ အေၾကာင္းရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,