Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kammanta:m.[kamma-anta,Sk.kar-mānta] 業,作業,事業,家業,職業,産業,業務.
パーリ語辞典 水野弘元著
kammanta:m.[kamma-anta,Sk.kar-mānta] 業,作業,事業,家業,職業,産業,業務.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kammanta,【中】 工作。職業。~ṭṭhāna,【中】 辦事處,工場,工作的地方。~ntika,【形】 勞動者。工匠。(p96)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kammanta,(Sk.karmānta; kamma+anta),【中】工作,職業。kammaṭṭhāna,【中】辦事處,工場,工作的地方。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kammanta: kammanta(ti)
ကမၼႏၲ(တိ)
[kamma+anta]
[ကမၼ+အႏၲ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kammanta:[nt.] work; business.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kammanta,[Sk.karmānta; kamma+anta,cp.anta 14.] 1.doing,acting,working; work,business,occupation,profession.paṭicchanna° of secret acting Sn.127= Vbh.357; as being punished in Niraya A.I,60; S.IV,180; as occupation esp.in pl.kammantā:S.V,45=135; DhA.I,42 (kammantā nappavattanti,no business proceeds,all occupations are at a standstill); anākula° Sn.262=Kh V.5; abbhantarā k° uṇṇā ti vā,kappāsā ti vā as housework,falling to the share of the wife A.III,37=IV.365; khetta° occupation in the field A.III,77; see also D.I,71; M.III,7; S.I,204; Miln.9,33; and below; as place of occupation:Sn.p.13,PvA.62.Phrases:°ṁ adhiṭṭhāti to look after the business A.I,115; PvA.141; jahati give up the occupation S.IV,324; PvA.133; °ṁ payojeti to do or carry on business D.I,71; II,175; III,66,95; A.III,57; °ṁ pavatteti to set a business on foot PvA.42 (and vicāreti:PvA.93); °ṁ saṁvidahati to provide with work A.IV,269=272.Mhvs VI,16.-- 2.deed,action in ethical sense= kamma,character,etc.,Kh 136 (k°=kamma); pāpa° doing wrong Pv IV.81; IV,161; J.VI,104 (opp.puñña°); as specified by kāya° vacī °mano° A.V,292 sq.; VvA.130 (in parisuddha-kāya-kammantatā); dhammikā k°ā M.II,191; ākiṇṇa-k° (evam-) of such character S.I,204; kurūra-k° (adj.) of cruel character A.III,383=Pug.56 (in def.of puggalo orabbhiko); sammā° of right doing,opp.micchā°,as constituting one element of character as pertaining to “Magga” (:q.v.) D.II,216; S.II,168; V,1; A.III,411; Bdhd 135; expl.as kāya-kamma (=sīla 1--3) at S.V,9=Vbh.105; Vbh.235; as kāya-duccaritehi ārati virati ...Vbh.106.

--âdhiṭṭhāyika superintendent of work DhA.I,393; --ṭṭhāna: 1.the spot where the ceremonies of the Ploughing Festival take place J.I,57; 2.the common ground of a village,a village bazaar J.IV,306; --dāsa a farm-servant J.I,468; --bheri the drum announcing the (taking up of) business DhA.III,100; --vipatti “failure of action,” evil-doing A.I,270 opp.--sampadā “perfection of action,right-doing” A.I,271; --saṁvidhāna the providing of work D.III,191 (one of the 5 duties of the gahapati).(Page 194)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAMMANTA:[nt] việc làm --ṭṭhāna [nt] chỗ làm của công việc,nơi công việc đang làm --ntika [a] người lao công,người nghệ sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kammanta:ကမၼႏၲ(တိ)
[ကမၼ+အႏၲ]
(၁) အလုပ္လုပ္ရာအရပ္။ (၂) အမႈကိစၥ။ (၃) အမႈျပဳေသာ၊ သူ။ အသပၸဳရိသကမၼႏၲ-ၾကည့္။ (၄) ေစတနာ၊ ကံ။ ပါပကမၼႏၲ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kammanta:ကမၼႏၲ (ပ) (ကမၼ+အႏၲ)
အမႈ၏ၿပီးဆံုးျခင္း။ အမႈၿပီးစီးျခင္း။ လယ္လုပ္ျခင္း ကုန္သြယ္ျခင္း စေသာ အမႈ။ အမႈလုပ္ျခင္း။ အမႈႀကီးငယ္။ အလုပ္အကိုင္။
ကမၼႏၲံ ဥဂၢေဟတြာ၊ အမႈႀကီးငယ္ကို သင္ၾကားမွတ္သား၍။ ကမၼေႏၲ ပေယာေဇယ်၊ အမႈၿပီးစီးျခင္း၌ လံု႔လျပဳရာ၏။ ကမၼႏၲာ နပၸဝတၱႏၲိ၊ အမႈၿပီးစီးျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ႏိုင္ကုန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,