Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kammabhava,﹐Kammabhāva,【陽】業有。Pṭs.(CS:p.50):47.Purimakammabhavasmiṁ moho avijjā,āyūhanā saṅkhārā,nikanti taṇhā,upagamanaṁ upādānaṁ,cetanā bhavo.Ime pañca dhammā purimakammabhavasmiṁ idha paṭisandhiyā paccayā.(於以前的‘業有’的癡為無明,努力為行,欲求為愛,接近為取,思為有,這些於以前的業有的五法是今生結生的諸緣。) PsA(CS:p.1.223):purimakammabhavasminti purime kammabhave,atītajātiyaṁ kammabhave kariyamāneti attho.(在以前的業有:在以前的業有,帶來在過去生所作的業有。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kammabhava: kammabhava(pu)
ကမၼဘဝ(ပု)
[kamma+bhava]
[ကမၼ+ဘဝ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kammabhava:nghiệp hữu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kammabhava:ကမၼဘဝ (ပု)
[ကမၼ+ဘဝ]
ဘဝဟူေသာအက်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကံ၊ ဘဝသို႔ေရာက္ေစတတ္ေသာကံ။ (ေလာကီကုသိုလ္ အကုသိုလ္ေစတနာ,ယင္းႏွင့္ယွဉ္ေသာ အဘိဇၩာစေသာ တရားမ်ားသည္ ကမၼဘဝ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kammabhava:ကမၼ-ဘဝ (ပ)
ကံေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶျဖစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,