Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kammañña:,kammanīya,kammaniya a.[BSk.karmaṇya,karmaṇīya,karmaṇiya] 適業(適合作業)的,適合工作的(workable),準備好的(ready),堪任的,能(可)維持住事業的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kammañña:,kammanīya,kammaniya a.[BSk.karmaṇya,karmaṇīya,karmaṇiya] 適業の,堪任なる,事業に堪える.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kammañña,kammaniya,【形】 適合工作的,預備好的狀態,易於使用的。~ñatā,【陰】 ~bhāva,【陽】 預備,能工作,適宜。(p96)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kammañña,kammaniya﹐kammani(C.)﹐【形】適合工作的,預備好的狀態,易於使用的。Kammaññatā(kamma+nya+tā),【陰】kammabhāva,【陽】預備,能工作,適宜,業有。DhsA.(CS:DhsA.pg.195):Kammaññatāti kammani sādhutā; kusalakiriyāya viniyoga-kkhamatāti attho.(適應性:適合工作的善性;善應用於忍耐的狀態。) Abhidhammatthavibhāvinīṭīkā《廣釋》(CS:p.110):Tā kāya-citta-thaddha-bhāva-vūpasama-lakkhaṇā.Kammani sādhu kammaññaṁ,tassa bhāvo kammaññatā,kāyassa kammaññatā kāyakammaññatā.(它平息心所僵硬的狀態,容易使用的易適應,它的存在的適應性,為‘心所適應性’。)。 Dhs.#46.:Katamā tasmiṁ samaye kāyakammaññatā hoti? Yā tasmiṁ samaye vedanākkhandhassa saññākkhandhassa saṅkhārakkhandhassa 1kammaññatā 2kammaññattaṁ 3kammaññabhāvo--ayaṁ tasmiṁ samaye kāyakammaññatā hoti.(在此時什麼是‘心所適應性’?此時是凡是受蘊、想蘊、行蘊的1適應性、2適應、3適應狀態,即「此時是心所適應性」。) Dhs.#47.:Katamā tasmiṁ samaye cittakammaññatā hoti? Yā tasmiṁ samaye viññāṇakkhandhassa 1kammaññatā 2kammaññattaṁ 3kammaññabhāvo--ayaṁ tasmiṁ samaye cittakammaññatā hoti.(在此時什麼是‘心適應性’?此時是凡是識蘊的1適應性、2適業、3適業的態,即「此時是心適應性」。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kammañña: kammañña(ti)
ကမၼည(တိ)
[kamma+ṇya.kammani sādhu kammaññaṃ.nīti,sutta.783.kamma+ñña.kamme sādhu kammaniyaṃ,kammaññaṃ.,4.73.]
[ကမၼ+ဏ်။ ကမၼနိ သာဓု ကမၼညံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၈၃။ ကမၼ+ည။ ကေမၼ သာဓု ကမၼနိယံ၊ ကမၼညံ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၇၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kammañña:[adj.] fit for work; ready; wieldy.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAMMAÑÑA:,kammaniya [a] nên làm sẵn sàng,để sử dụng --ñatā [f] --bhāva [m] sự sẵn sàng,đáng,sự có thể làm được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kammañña:ကမၼည (တိ)
[ကမၼ+ဏ်။ ကမၼနိ သာဓု ကမၼညံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၈၃။ ကမၼ+ည။ ကေမၼ သာဓု ကမၼနိယံ၊ ကမၼညံ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၇၃။]
အမႈ၌-ေကာင္း-ခံ့-ေလ်ာ္-ေသာ၊ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kammañña:ကမၼည (တိ)
အမႈ၌ ခံ့သည္။ ဘာဝနာျပဳျခင္း၌ ခံ့သည္။ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း၌ ခံ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,