Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kambala:m.n.[〃] 毛布,毛衣,毛織物,毛糸.-sukhuma 纖細的毛織物.
パーリ語辞典 水野弘元著
kambala:m.n.[〃] 毛布,毛衣,毛織物,毛糸.-sukhuma 繊細な毛織物.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kambala,【中】 毛織品,毛毯。~balī,【形】 穿絨衣的人。~līya,【中】 絨衣。(p95)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kambala,【中】毛織品,毛毯,音譯:鉗婆羅寶。kambalī,【形】穿絨衣的人。kambalīya,【中】絨衣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kambala: kambala(pu)
ကမၺလ(ပု)
kambalana.
ကမၺလနဂါး။
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kambala: kambala(pu,na)
ကမၺလ(ပု၊န)
[kamu+ala.kamanīyattā kambalo.,ṭī.291.]
[ကမု+အလ။ ကမနီယတၱာ ကမၺေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kambala:[nt.] woollen stuff; a blanket.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kambala,(m.,nt.) [cp.Sk.kambala] 1.woollen stuff,woollen blanket or garment.From J.IV,353 it appears that it was a product of the north,probably Nepal (cp.J.P.T.S.1889,203); enumd as one of the 6 kinds of cīvaras,together w.koseyya & kappāsika at Vin.I,58=96,also at A.IV,394 (s.°sukhuma); freq.preceded by ratta (e.g.DA.I,40.Cp.also ambara2 and ambala),which shows that it was commonly dyed red; also as paṇḍu Sn.689; Bdhd 1.-- Some woollen garments (aḍḍhakāsika) were not allowed for Bhikkhus:Vin.I,281; II,174; see further J.I,43,178,322; IV,138; Miln.17,88,105; DhA.I,226; II,89 sq.2.a garment:two kinds of hair‹-› (blankets,i.e.) garments viz.kesa° and vāla° mentioned Vin.I,305=D.I,167=A.I,240,295.-- 3.woollen thread Vin.I,190 (expld by uṇṇā) (cp.Vin.Texts II.23); J.VI,340; -- 4.a tribe of Nāgas J.VI,165.

--kañcuka a (red) woollen covering thrown over a temple,as an ornament Mhvs 34,74; --kūṭâgāra a bamboo structure covered with (red) woollen cloth,used as funeral pile DhA.I,69; --pādukā woollen slippers Vin.I,190; --puñja a heap of blankets J.I,149; --maddana dyeing the rug Vin.I,254 (cp.Vin.Texts II.154); --ratana a precious rug of wool J.IV,138; Miln.17 (16 ft.long & 18 ft.wide); --vaṇṇa (adj.) of the colour of woollen fabric,i.e.red J.V,359 (°maṁsa); --silāsana (paṇḍu°) a stone-seat,covered with a white k.blanket,forming the throne of Sakka DhA.I,17; --sukhuma fine,delicate woollen stuff D.II,188=A.IV,394; Miln.105; --sutta a woollen thread J.VI,340.(Page 189)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Kambala:A tribe of Nāgas.They were present at the Mahāsamaya (D.ii.258),and are mentioned with the Assataras as living at the foot of Sineru (J.vi.165).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KAMBALA:[nt] đồ vật bằng len,cái mền --balī [f] người mặc bộ đồ bằng len --līya [nt] y phục bằng len
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kambala:hán dịch là mao chức y,chỉ chung các loại chăn mền bằng len tỳ khưu được phép dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kambala:ကမၺလ (ပု၊န)
[ကမု+အလ။ ကမနီယတၱာ ကမၺေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၁။]
(၁) သိုးေမြးခ်ည္၊ သားေမြးခ်ည္။ ကမၺလပါဒုကာ-လည္းၾကည့္။ (၂) ကမၺလာထည္၊ သကၠလပ္ထည္ သိုးေမြးခ်ည္ စသည္ျဖင့္ ရက္အပ္ေသာ အဝတ္ သကၤန္း စသည္။ (၃) ဆင္စြယ္ေရာင္အဆင္း၊ ေျဖာ့ေတာ့ေသာ အဆင္း။ ကမၺလမဒၵန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kambala:ကမၺလ (ပု)

ကမၺလနဂါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kambala:ကမၺလ (ပ၊န)
သားေမြးခ်ည္။ သိုးစသည္တို႔၏ အေမြးျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ပုဆိုး။ ကမၺလာ။ ေစာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,